HTML5: Vẽ đường thẳng trên <canvas>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Để vẽ đường thẳng trên <canvas> thì trước tiên ta sử dụng hai phương thức sau đây:

Ø  Phương thức moveTo(x,y) dùng để xác định điểm bắt đầu của đường thẳng

Ø  Phương thức lineTo(x,y) dùng để xác định điểm kết thúc của đường thẳng cần vẽ

Sau đó ta sử dụng phương thức stroke() để vẽ nét cho đường thẳng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #d3d3d3;">

Trình duyệt này không hỗ trợ phần tử canvas.

</canvas>

<script>

var i=0;

function draw(){

var c=document.getElementById("myCanvas");

var ctx=c.getContext("2d");

ctx.moveTo(0,0);

if(i<200)

i++;

else

return;

ctx.lineTo(i,i/2);

ctx.stroke();

setTimeout("draw();",50);

}

draw();

</script>

</body>

</html>

 

» Tiếp: Vẽ đường tròn trên <canvas>
« Trước: Vẽ chữ nhật trên <canvas>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!