HTML5: <b> & <strong>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Tổng quan

Thẻ <b> (bold) thường được dùng để đánh dấu những từ khóa trong các phần văn bản tóm lược, đánh dấu tên sản phẩm, in đậm phần văn bản quan trọng.

Lưu ý khi sử dụng

· Không nên nhầm lẫn giữa <b> với các thẻ <strong>, <em> hay <mark>. <strong> dùng để thể hiện tầm quan trọng của đoạn văn bản đặt trong nó, <em> đặt một mức độ nhấn mạnh nào đó vào văn bản trong nó, còn <mark> dùng để thể hiện phần văn bản liên quan trong nó, nhưng <b> lại đơn thuần chỉ là để làm đậm văn bản mà không truyền đạt thêm thông tin ngữ nghĩa nào.

· Không nên dùng thẻ <b> để đánh dấu tiêu đề (title) hay đề mục (heading), thay vào đó bạn nên dùng các thẻ heading từ <h1> đến <h6>. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng CSS để tạo độ đậm cho văn bản, khi đó bạn có thể thay đổi các độ đậm khác nhau cho đoạn văn, thay vì phải dùng đến thẻ <b>.

· Bạn có thể sử dụng thuộc tính class của thẻ <b> để chuyển tải thêm thông tin ngữ nghĩa bổ sung cho văn bản. Điều này sẽ giúp giảm bớt việc phải viết thêm CSS (font-weight) hay thay đổi mã HTML, giúp code phần nào được gọn hơn.

Thẻ <strong> được dùng với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của văn bản, đoạn văn nằm trong nó thường được hiển thị ở dạng in đậm.

Nhóm nội dung

<b>: Flow, Phrasing, Palpable.

<strong>: Flow, Phrasing.

Nội dung được phép

Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải bao gồm thẻ mở <b> và thẻ đóng </b>.

Bắt buộc phải bao gồm thẻ mở <strong> và thẻ đóng </strong>.

Phần tử cha cho phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Flow cũng như Phrasing.

DOM interface

HTMLElement. Từ bản Gecko 1.9.2 (Firefox 4) nâng cấp lên HTMLSpanElement.

Thuộc tính

Cả <b> và <strong> đều bao gồm Các thuộc tính Global.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<b>HTML</b> là ngôn ngữ đánh dấu.<br /><br />
<strong>SQL</strong> là ngôn ngữ lập trình Cơ sở Dữ liệu.
</body>
</html>
 

Khả năng tương thích trình duyệt

<b> và <strong> tương thích trên tất cả các loại trình duyệt của máy tính cũng như điện thoại, riêng đối với Firefox (Gecko) thì phiên bản phải là 1.0 (1.7) trở lên

Sự khác biệt giữa <b> và <strong>

<strong> mang trạng thái logic, còn <b> mang trạng thái vật lý.

Các trạng thái logic có đặc điểm là tách biệt phần trình bày và phần nội dung, điều này sẽ làm cho nó có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Thay vì việc làm đậm văn bản, bạn muốn <strong> có thể tạo chữ có màu, đặt kích thước font chữ, gạch chân, ..., và bạn hoàn toàn có thể làm được điều này và điều này cũng làm cho các thuộc tính trình bày trở nên ý nghĩa hơn.

Còn đối với thẻ <b>, vì mang trạng thái vật lý nên <b> sẽ không tách biệt phần trình bày và phần nội dung, điều này sẽ làm cho <b> gần như chỉ có một tác dụng duy nhất là làm đậm.

Xem thêm

· Các thẻ chuyền đạt ngữ nghĩa mức văn bản: <a>, <em>, <small>, <cite>, <q>, <dfn>, <abbr>, <time>, <code>, <var>, <samp>, <kbd>, <sub>, <sup>, <i>, <mark>, <ruby>, <rp>, <rt>, <bdo>, <span>, <br>, <wbr>.

· Cách sử dụng <b> & <i>.

» Tiếp: <base>
« Trước: <area> & <map>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!