Video C#: Danh sách bài học


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Bài 1. Cơ bản về cách sử dụng Visual Studio và C#
Bài 2. Write, WriteLine, Comment
Bài 3. Biến và Hằng
Bài 4. Nullable
Bài 5. var và dynamic
Bài 6. Nhập liệu với Convert.To..., Parse, TryParse
Bài 7. Phép toán số học (Arithmetic Operators)
Bài 8. Phép toán so sánh, logic, logic nhị phân
Bài 9. if-else
Bài 10. switch-case
Bài 11. Vòng lặp while
Bài 12. Vòng lặp do-while
Bài 13. Vòng lặp for
Bài 14. Câu lệnh break; và ví dụ áp dụng
Bài 15. Câu lệnh continue; và ví dụ minh họa
Bài 16. Mảng 1 chiều: khai báo, nhập liệu, hiển thị mảng
Bài 17. Tính toán, tìm kiếm, sắp xếp mảng dùng các hàm có sẵn
Bài 18. Mảng hai chiều
Bài 19. Mảng răng cưa (Jagged Array)
Bài 20. Tạo và sử dụng mảng với Array
Bài 21. Hàm (Function): Định nghĩa, lời gọi hàm, tham số, đối số
Bài 22. Biến local và biến global
Bài 23. Cách sử dụng out và ref
Bài 24. Từ khóa params
Bài 25. Định nghĩa class, tạo object, truy cập các member của object
Bài 26. Hàm tạo (Constructor) và từ khóa this
Bài 27. Overloading (Tải chồng - Quá tải)
Bài 28. Property với các accesser set và get
Bài 29. Indexer
Bài 30. ArrayList, List Generic
Bài 31. Thừa kế (Inherit), Ghi đè (overriding), cách sử dụng base
Bài 32. Trừu tượng (Abstract)
Bài 33. Interface
Bài 34. Ưu điểm của Generic, Định nghĩa và sử dụng Lớp Generic, Các ràng buộc cho tham số kiểu
Bài 35. Phương thức Generic
Bài 36. Interface Generic
Bài 37. Định nghĩa và sử dụng Delegate
Bài 38. Tham số của phương thức là Delegate
Bài 39. Multicast Delegate
Bài 40. Phương thức không tên (Anonimous method) sử dụng Delegate
Bài 41. Generic Delegate
Bài 42. Event
Bài 43. LINQ
Bài 44. Giới thiệu Windows Forms, Đặt tiêu đề cho Form, Design màu chữ, font chữ, cỡ chữ, loại chữ
Bài 45. Tạo các loại hộp thoại với MessageBox
Bài 46. Tạo app đầu tiên: Chuyển đổi nhiệt độ C sang F
Bài 47. Tạo app Quản lý dữ liệu: Thêm, xem, xóa dữ liệu

» Tiếp: Cơ bản về cách sử dụng Visual Studio và C#
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!