Video C#: Danh sách bài học


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
Bài 1. Write, WriteLine, Comment
Bài 2. Biến và Hằng
Bài 3. Nhập liệu với Convert.To..., Parse, TryParse
Bài 4. Phép toán số học (Arithmetic Operators)
Bài 5. Phép toán so sánh, logic, logic nhị phân
Bài 6. if-else
Bài 7. switch-case
Bài 8. Vòng lặp while
Bài 9. Vòng lặp do-while
Bài 10. Vòng lặp for
Bài 11. Câu lệnh break; và ví dụ áp dụng
Bài 12. Câu lệnh continue; và ví dụ minh họa
Bài 13. Mảng 1 chiều: khai báo, nhập liệu, hiển thị mảng
Bài 14. Tính toán, tìm kiếm, sắp xếp mảng dùng các hàm có sẵn
Bài 15. Mảng hai chiều
Bài 16. Mảng răng cưa (Jagged Array)
Bài 17. Tạo và sử dụng mảng với Array
Bài 18. Hàm (Function): Định nghĩa, lời gọi hàm, tham số, đối số
Bài 19. Biến local và biến global
Bài 20. Cách sử dụng out và ref
Bài 21. Từ khóa params
Bài 22. Định nghĩa class, tạo object, truy cập các member của object
Bài 23. Hàm tạo (Constructor) và từ khóa this
Bài 24. Overloading (Tải chồng - Quá tải)
Bài 25. Property với các accesser set và get
Bài 26. Indexer
Bài 27. ArrayList, List Generic
Bài 28. Thừa kế (Inherit), Ghi đè (overriding), cách sử dụng base
Bài 29. Trừu tượng (Abstract)
Bài 30. Interface
Bài 31. Giới thiệu Windows Forms, Đặt tiêu đề cho Form, Design màu chữ, font chữ, cỡ chữ, loại chữ
Bài 32. Tạo các loại hộp thoại với MessageBox
Bài 33. Tạo app đầu tiên: Chuyển đổi nhiệt độ C sang F
Bài 34. Tạo app Quản lý dữ liệu: Thêm, xem, xóa dữ liệu

» Next: Video C#: Write, WriteLine, Comment
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!