Video C#: Danh sách bài học


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Bài 1. Write, WriteLine, Comment
Bài 2. Biến và Hằng
Bài 3. Nhập liệu với Convert.To..., Parse, TryParse
Bài 4. Phép toán số học (Arithmetic Operators)
Bài 5. Phép toán so sánh, logic, logic nhị phân
Bài 6. if-else
Bài 7. switch-case
Bài 8. Vòng lặp while
Bài 9. Vòng lặp do-while
Bài 10. Vòng lặp for
Bài 11. Câu lệnh break; và ví dụ áp dụng
Bài 12. Câu lệnh continue; và ví dụ minh họa
Bài 13. Mảng 1 chiều: khai báo, nhập liệu, hiển thị mảng
Bài 14. Tính toán, tìm kiếm, sắp xếp mảng dùng các hàm có sẵn
Bài 15. Mảng hai chiều
Bài 16. Mảng răng cưa (Jagged Array)
Bài 17. Tạo và sử dụng mảng với Array
Bài 18. Hàm (Function): Định nghĩa, lời gọi hàm, tham số, đối số
Bài 19. Biến local và biến global
Bài 20. Cách sử dụng out và ref
Bài 21. Định nghĩa class, tạo object, truy cập các member của object
Bài 22. Hàm tạo (Constructor) và từ khóa this
Bài 23. Overloading (Tải chồng - Quá tải)
Bài 24. Property với các accesser set và get
Bài 25. Indexer
Bài 26. ArrayList, List Generic
Bài 27. Thừa kế (Inherit), Ghi đè (overriding), cách sử dụng base
Bài 28. Trừu tượng (Abstract)
Bài 29. Interface
Bài 30. Giới thiệu Windows Forms, Đặt tiêu đề cho Form, Design màu chữ, font chữ, cỡ chữ, loại chữ
Bài 31. Tạo các loại hộp thoại với MessageBox
Bài 32. Tạo app đầu tiên: Chuyển đổi nhiệt độ C sang F
Bài 33. Tạo app Quản lý dữ liệu: Thêm, xem, xóa dữ liệu


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
» Next: Video C#: Write, WriteLine, Comment
Copied !!!