Sass: Cài đặt Sass

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Khi bạn cài đặt Sass bằng dòng lệnh thì bạn sẽ có thể chạy thực thi sass đẻ biên dịch các file .sass và .scss thành các file .css. Ví dụ:

sass source/stylesheets/index.scss build/stylesheets/index.css

Đầu tiên bạn cài Sass sử dụng một trong những tùy chọn dưới đây sau đó chạy lệnh sass --version để kiểm tra quá trình cài đặt được hay chưa. Nếu được thì sẽ đưa vào bản 1.16.0. Bạn cũng có thể chạy lệnh sass --help để lấy thêm thông tin về giao diện dòng lệnh (command-line).

Sau khi cài đặt bạn sẽ được thiết lập một số tài nguyên giúp bạn học Sass nhanh.

Học Sass

Dùng trực tiếp

Bạn có thể cài đặt Sass trên Windows, Mac, hoặc Linux bằng cách download gói tương ứng với hệ điều hành từ from GitHub và thêm nó vào PATH. Đơn giản chỉ có vậy, không có bất kỳ một dependency ngoài nào và cũng không phải cài đặt (install) bất kỳ thứ gì.

Cài đặt với npm

Nếu bạn sử dụng Node.js thì bạn cài đặt Sass sử dụng câu lệnh sau:

npm install -g sass

Tuy nhiên, xin lưu là điều này sẽ cài đặt JavaScript thuân triển khai Sass, dẫn đến tốc độ chạy chậm hơn so với tùy chọn cài đặt khác. Tất nhiên là nó có giao diện tương tự, vậy nó dễ dàng chuyển đổi sang các thực thi khác nếu bạn cần tăng tốc.

Cài đặt trên Windows (Chocolatey)

Nếu bạn sử dụng trình quản lý gói Chocolatey cho Windows thì bạn có thể cài đặt Dart Sass bằng cách chạy lệnh sau:

choco install sass

Cài đặt trên Mac OS X (Homebrew)

Nếu bạn sử dụng trình quản lý gói Homebrew cho Mac OS X thì bạn có thể cài đặt Dart Sass bằng lệnh sau:

brew install sass/sass/sass
» Tiếp: Sass cơ bản
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!