SQL Server: Danh sách bài học

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Bài 1. Download, Cài đặt, Giới thiệu SQL Server
Bài 2. Quy tắc chung
Bài 3. Quy tắc đặt tên
Bài 4. Kiểu dữ liệu hệ thống
Bài 5. Kiểu dữ liệu tự tạo
Bài 6. Comment (Chú thích)
Bài 7. Thao tác với DataBase
Bài 8. NULL và NOT NULL
Bài 9. IDENTITY
Bài 10. CREATE TABLE (Tạo bảng)
Bài 11. Thao tác với bảng (TABLE)
Bài 12. Thao tác với cột (Column)
Bài 13. Primary Key (Khóa chính)
Bài 14. Foreign Key (Khoá ngoại)
Bài 15. Ràng buộc CHECK
Bài 16. Ràng buộc DEFAULT
Bài 17. Ràng buộc UNIQUE
Bài 18. INSERT
Bài 19. INSERT với SELECT
Bài 20. SELECT
Bài 21. SELECT với AS (Alias)
Bài 22. SELECT với JOIN
Bài 23. SELECT với nhiều JOIN
Bài 24. LEFT, RIGHT & FULL JOIN
Bài 25. SELECT với INTO
Bài 26. SELECT với WHERE
Bài 27. DISTINCT
Bài 28. ORDER BY
Bài 29. GROUP BY với HAVING
Bài 30. CASE-WHEN
Bài 31. TOP
Bài 32. TOP với PERCENT
Bài 33. TOP với WITH TIES
Bài 34. UPDATE
Bài 35. DELETE
Bài 36. NOT
Bài 37. IN() và NOT IN()
Bài 38. BETWEEN và NOT BETWEEN
Bài 39. LIKE và NOT LIKE
Bài 40. EXISTS và NOT EXISTS
Bài 41. Các phép toán so sánh
Bài 42. Chỉ mục (INDEX)
Bài 43. Khung nhìn (VIEW)
Bài 44. Mệnh đề WITH
Bài 45. Thủ tục lưu trữ (SP)
Bài 46. Cơ bản về Trigger
Bài 47. Tạo các trigger DML
Bài 48. Trigger AFTER
Bài 49. Trigger INSTEAD OF
Bài 50. IF-ELSE
Bài 51. FUNCTION (Hàm) tự tạo trong SQL Server
Bài 52. Lược đồ Thực thể-Quan hệ (Entity-Relationship Diagram - E-R D)
Bài 53. Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

» Tiếp: Download, Cài đặt, Giới thiệu SQL Server
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!