Video PHP: Danh sách bài học

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Bài 1. echo, hằng, biến, gettype, settype, isset, unset, empty, comment, ?:, if-else
Bài 2. Chữa bài tập 1 phần điều kiện
Bài 3. Chữa Bài tập 7 phần điều kiện
Bài 4. if-else cải tiến, switch-case cải tiến, chữa bài tập 4 phần điều kiện
Bài 5. Vòng lặp while, do-while, for cải tiến
Bài 6. Mảng một chiều, array(), array_keys(), array_key_exists()
Bài 7. Mảng hai chiều
Bài 8. Phép toán mảng
Bài 9. Các hàm sắp xếp mảng (sort, rsort, asort, arsort, ksort, krsort)
Bài 10. Hàm (Function)
Bài 11. COOKIE trong PHP
Bài 12. Tạo layout, request và response, kết nối DB, truy vấn lấy dữ liệu với select
Bài 13. Lập trình chức năng đăng nhập và đăng xuất tài khoản
Bài 14. Giảm tải cho trang chủ index.php
Bài 15. Lập trình đăng ký tài khoản người dùng
Bài 16. Hiển thị các sản phẩm ra trang chủ
Bài 17. Hiển thị chi tiết sản phẩm
Bài 18. Tìm kiếm sản phẩm theo hãng, theo tên và theo mức giá
Bài 19. Phân trang (Pagination)
Bài 20. Đưa sản phẩm vào giỏ hàng (Add to cart)
Bài 21. Tính thành tiền cho từng sản phẩm trong giỏ hàng, tính tổng tiền của giỏ hàng
Bài 22. Xóa từng sản phẩm khỏi giỏ hàng, xóa toàn bộ giỏ hàng
Bài 23. Cập nhật (Update) giỏ hàng
Bài 24. Lập trình tạo chức năng đặt hàng (Order)
Bài 25. Lập trình tạo chức năng đăng nhập trang quản trị (Admin)
Bài 26. Xây dựng bố cục trang Admin. Lập trình đăng xuất tài khoản Admin.
Bài 27. Lập trình thao tác xem hãng sản xuất trong Admin
Bài 28. Lập trình thêm hãng sản xuất trong Admin
Bài 29. Update hãng sản xuất trong Admin
Bài 30. Xóa hãng sản xuất trong Admin
Bài 31. Lập trình thao tác xem sản phẩm trong Admin
Bài 32. Lập trình thêm sản phẩm trong Admin
Bài 33. Update sản phẩm trong Admin
Bài 34. Xóa sản phẩm trong Admin
Bài 35. Hiển thị các loại đơn hàng ra bảng điều khiển Admin
Bài 36. Hiển thị danh sách đơn hàng của từng loại đơn hàng
Bài 37. Hiển thị chi tiết đơn hàng
Bài 38. Xử lý trạng thái đơn hàng (chưa xử lý, đang xử lý, đã xử lý, hủy)
Bài 39. Xử lý (thay đổi) số lượng sản phẩm trong đơn hàng Admin
Bài 40. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm: Phân tích thiết kế dữ liệu
Bài 41. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm: Khi người dùng đã đăng nhập tài khoản
Bài 42. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm: Người dùng chưa đăng nhập tài khoản
Bài 43. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm: Hiển thị các bình luận của sản phẩm
Bài 44. Định nghĩa lớp, Tạo đối tượng, Truy cập các thành phần của đối tượng
Bài 45. Hàm tạo (Constructor)
Bài 46. Setter và Getter
Bài 47. Mô hình MVC (Model - View - Controller)
Bài 48. OOP-MVC: Tạo layout, Tạo Model, View, Controller, Lập trình chức năng signin, logout account
Bài 49. OOP-MVC: Lập trình chức năng đăng ký tài khoản
Bài 50. OOP-MVC: Show sản phẩm ra trang chủ
Bài 51. Lập trình show thương hiệu ra trang web

» Tiếp: echo, hằng, biến, gettype, settype, isset, unset, empty, comment, ?:, if-else
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!