Từ 18 tuổi: Lập trình web chuyên nghiệp với PHP-Laravel

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Lập trình web chuyên nghiệp với PHP-Laravel

Mục tiêu của khóa học

 • Tự phân tích và thiết kế được cơ sở dữ liệu cho một Website
 • Thiết kế được website thương mại điện tử với PHP cơ bản
 • Thiết kế được website thương mại điện tử với PHP theo mô hình MVC
 • Thiết kế được website thương mại điện tử với PHP hướng đối tượng (OOP) kết hợp với mô hình MVC
 • Thiết kế được website thương mại điện tử với framework Laravel.

Quy cách đào tạo:

Quy cách đào tạo của khóa học này là Học theo dự án, tức là dự án yêu cầu bạn cần những kiến thức gì để thực hiện thì ta sẽ học những kiến thức tương ứng đó rồi sau đó vận dụng vào để thực hiện các yêu cầu. Quy cách đào tạo này sẽ giúp bạn có được kiến thức thực tế và nâng cao được tính thực nghiệp.


Ai có thể tham gia khóa học?

Các mục kiến thức trong khóa học này được thiết kế rất khoa học và chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. Sinh viên, Học viên, Người đi làm hoặc Học sinh đều có thể tham gia khóa học.


Bằng cấp - Chứng nhận

Tham dự từ 85% số buổi học và hoàn thành đồ án (project) cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa Học của Học viện Đào tạo và Công nghệ V1Study.

Nội dung khóa học

Nội dung chi tiết của khóa học Lập trình web chuyên nghiệp với PHP như sau:

HTML:

 • Cài đặt và hướng dẫn sử dụng công cụ Sublime Text
 • Giới thiệu và cách sử dụng HTML
 • Các thẻ cấu trúc và định dạng văn bản trong HTML
 • Liên kết ngoài và liên kết trong
 • Hiển thị ảnh trong HTML
 • Mã hóa ký tự trong HTML
 • Các thẻ tiêu đề (H1 đến H6)
 • Các bộ thẻ tạo danh sách trong HTML
 • Thẻ <meta> và cách sử dụng
 • Thẻ <marquee> và cách sử dụng
 • Làm việc với Table trong HTML
 • Làm việc với Form và các phần tử con của Form.

CSS:

 • Giới thiệu và cách sử dụng CSS
 • Các thuộc tính font
 • Các thuộc tính border
 • Các thuộc tính text
 • Thuộc tính background
 • float và clear
 • display và position
 • Bộ chọn tên thẻ, bộ chọn Class và bộ chọn ID
 • margin
 • padding
 • Giả mã trong CSS
 • Thiết kế layout với thẻ <DIV>.

JavaScript:

 • Tổng quan về Javascript (JS)
 • Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong JS
 • Toán tử và biểu thức
 • Điều kiện và vòng lặp trong JS
 • Mảng trong JS
 • Hàm trong JS
 • Biểu thức chính quy (Regular Expression)
 • Validate Form
 • Các sự kiện trong JS
 • Các đối tượng của DOM.

HTML5:

 • Giới thiệu về HTML5
 • Thiết kế layout với các thẻ Cấu trúc / Ngữ nghĩa
 • Các kiểu mới của thẻ <INPUT>
 • Các thuộc tính mới của <FORM> và <INPUT>
 • Các phần tử con mới của <FORM>
 • Cách sử dụng thẻ <AUDIO> và <VIDEO>.

CSS3:

 • Giới thiệu về CSS3
 • CSS3 Background
 • CSS3 Border
 • CSS3 Linear-Gradient
 • CSS3 Radial-Gradient
 • CSS3 columns
 • CSS3 Transform
 • CSS3 Animation
 • Thiết kế đáp ứng (Responsive).

Bootstrap:

 • Tổng quan và cách sử dụng Bootstrap
 • Sử dụng Bootstrap trong xây dựng các thành phần giao diện trang web.

jQuery:

 • Giới thiệu và cách sử dụng jQuery
 • Hiệu ứng Hide/Show
 • Các hiệu ứng Fading
 • Các hiệu ứng Slide
 • Các hiệu ứng Animate
 • Tham số callback
 • Loạt hiệu ứng
 • Dừng hiệu ứng
 • Cách tương tác với CSS
 • Các hiệu ứng trên chuột.

MySQL:

 • Cài đặt và sử dụng XAMPP
 • Các khái niệm cơ bản về SQL và MySQL
 • Cách tạo cơ sở dữ liệu (Database)
 • Cách tạo Table
 • Các câu lệnh DML MySQL (INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT)
 • Các mệnh đề trong câu lệnh truy vấn SELECT (FROM, WHERE, ORDER BY, LIMIT, GROUP BY, HAVING, DISTINCT, …)
 • Hướng dẫn cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho website.

Học theo dự án (Project 1) với PHP cơ bản

 • Kiến thức cơ bản về PHP: echo, biến, hằng, chuỗi, các phép toán, ...
 • include, include_once, require, require_once
 • Thiết kế Layout cơ bản phần Front-end
 • Phương thức GET và cách sử dụng $_GET
 • Tạo Menu và cách điều hướng với PHP
 • Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) cho website thương mại điện tử
 • Kết nối với Database và thực hiện truy vấn để hiển thị dữ liệu ra website
 • Tạo và sử dụng SESSION
 • Phương thức POST và cách sử dụng $_POST
 • Tạo trang Login (Đăng nhập) thành viên
 • Tạo trang Signup (Đăng ký) thành viên
 • Vòng lặp trong PHP (while, do-while, for, foreach, break, continue)
 • Hiển thị các hãng sản xuất (Category) ra Front-end
 • Hiển thị các sản phẩm ra Front-end
 • Hiển thị chi tiết sản phẩm
 • Sắp sếp sản phẩm theo giá
 • Bình luận sản phẩm
 • Thực hiện chức năng Phân trang (Pagination)
 • Tìm kiếm sản phẩm theo hãng
 • Cách sử dụng $_REQUEST
 • Tìm kiếm sản phẩm theo tên
 • Tìm kiếm sản phẩm theo giá (tạo Jump Menu)
 • Mảng trong PHP
 • Thực hiện chức năng Giỏ hàng (Cart)
 • Sử dụng AJAX để update Giỏ hàng
 • Thực hiện chức năng Đặt hàng (Order)
 • Biểu thức chính quy và tập tin Htaccess
 • Viết lại URL thân thiện (Rewrite URL)
 • Thực hiện chức năng gửi Email
 • Xây dựng trang Admin dành cho Quản trị viên
 • Hàm và cách sử dụng hàm trong xây dựng dự án PHP.

Chuyển sang mô hình MVC (Project 2)

 • Tổng quan mô hình MVC và cách sử dụng
 • Chuyển toàn bộ Project 1 sang mô hình MVC để được Project 2.

Học theo dự án (Project 3) với PHP nâng cao (hướng đối tượng - OOP)

 • Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng với PHP
 • Cách tạo Lớp
 • Cách tạo Đối tượng
 • Truy xuất thuộc tính và phương thức của đối tượng
 • Hàm tạo
 • Thừa kế
 • Tầm vực (private, public, protected)
 • Ghi đè
 • Trừu tượng
 • Thuộc tính và phương thức tĩnh
 • Hằng của lớp
 • Lazy loading(__autoload)
 • Factory
 • Singleton
 • Register
 • Chuyển toàn bộ Project 2 sang mô hình MVC-OOP để được Project 3.

Xây dựng website (Project 4) với framework Laravel

 • Cài đặt Composer và framework Laravel bản mới nhất
 • ​Giới thiệu tổng quan về Laravel, xây dựng ứng dụng một module theo chuẩn của Laravel
 • Làm việc với đường dẫn (URL) thông qua Route trong Laravel
 • Giới thiệu về Controller trong Laravel
 • Gửi nhận dữ liệu, files bằng Request và Responses
 • Tìm hiểu về Views
 • Làm chủ mô hình MVC trong Laravel với các phần nội dung như: Tìm hiểu về cách hoạt động và mối liên hệ giữa Route, Controller và View
 • Cấu trúc giao diện Blade Template của website trong Laravel, các câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong Blade
 • Làm việc, quản lý với cơ sở dữ liệu trong Laravel
 • Phân quyền cho bộ định tuyến Route với Middleware
 • Kiểm soát đăng nhập, bảo mật với lớp Auth trong Laravel
 • Tìm hiểu và sử dụng Restful trong Laravel
 • Laravel tích hợp NodeJS & SocketIO thiết kế ứng dụng web thời gian thực Real-time
 • Laravel & tổng hợp các kỹ thuật AJAX
 • Chuyển toàn bộ Project 3 sang framework Laravel để được Project 4.

Đồ án cuối khóa (01 tháng)

· Mỗi học viên áp dụng framework Laravel hoặc ngôn ngữ PHP theo mô hình MVC-OOP để xây dựng một Website thương mại điện tử với chủ đề tự chọn trong thời gian 01 tháng.

· Bảo vệ đồ án cuối khóa.


Như vậy, kết thúc khóa học mỗi Học viên sẽ trải qua tới 4 dự án là dự án với PHP thông thường (Project 1), dự án với PHP theo mô hình MVC (Project 2), dự án với PHP hướng đối tượng theo mô hình MVC-OOP (Project 3) và dự án với framework Laravel (Project 4), điều này sẽ giúp bạn có kinh nghiệm thực tế và tự tin trong việc tìm việc làm ngay sau khóa học.


Thời lượng và thời gian học:

 • Tổng số giờ học: 150
 • Thời gian học: Học viên có thể chọn học các buổi sáng, chiều  tối.

Học phí:

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Lập trình C
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!