Từ 18 tuổi: Lập trình C


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Lập trình C

MỤC TIÊU / SẢN PHẨM

 • Nắm được quy tắc đặt tên và cách sử dụng hàm printf(). Sản phẩm: In được các hình đơn giản như hình vuông, tam giác, trái tim
 • Nắm được các hình thức mô tả giải thuật. .Sản phẩm: bản thiết kế giải thuật xác định tính chẵn lẻ, âm dương, chính phương
 • Nắm được cách khai báo và sử dụng biến. Sản phẩm: Phần mềm hiển thị số
 • Nắm được 4 loại phép toán trong C/C++ cũng như độ ưu tiên của chúng. Sản phẩm: Phần mềm tách ký số
 • Nắm được cách thức nhập liệu và kỹ thuật ép kiểu. Sản phẩm: Phần mềm quản lý thông tin người dùng
 • Nắm được ý nghĩa và cách sử dụng các loại điều kiện if-else và switch-case. Sản phầm: Phần mềm xác định số ngày trong tháng
 • Nắm được ý nghĩa và kỹ thuật sử dụng các loại vòng lặp trong C/C++. Sản phẩm: Phần mềm in các số chẵn, số lẻ, số chính phương, phần mềm xác định tính nguyên tố
 • Nắm được các giải thuật cơ bản khi làm việc với mảng 1 chiều như tìm Max, Min. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng tìm kiếm dữ liệu trong mảng
 • Nắm được kỹ thuật sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Sản phẩm: Phần mềm với các chức năng sắp xếp tăng giảm trong mảng 1 chiều
 • Nắm được bản chất và các giải thuật thao tác trên chuỗi và mảng chuỗi như tìm kiếm ký tự trong chuỗi, tìm chuỗi trong mảng chuỗi, tìm chuỗi con. Sản phẩm: Phần mềm với các thao tác tìm kiếm và sắp xếp chuỗi
 • Nắm được các kỹ thuật sử dụng mảng 2 chiều như cách thức nhập liệu, tìm kiếm, sắp xếp. Sản phẩm: Phần mềm với các thao tác tìm kiếm và sắp xếp trong mảng 2 chiều
 • Đặc biệt cần nắm được kỹ thuật sử dụng hàm gồm định nghĩa, lời gọi hàm, truyền tham số bằng tham trị, tham biến. Sản phẩm: Phần mềm giải phương trình bậc 2 bằng cách phân chia thành các hàm với các chức năng riêng biệt theo phương pháp truyền tham trị và tham biến
 • Nắm được kỹ thuật đệ quy trong lập trình. Sản phẩm: Phần mềm tính tổng, tính giai thừa và in ra dãy Fibonancy
 • Nắm được kỹ thuật con trỏ, là kỹ thuật đặc trưng trong C/C++
 • Nắm được các cách thức cấp phát vùng nhớ trong C/C++ cũng như các cách thức giải phóng vùng nhớ
 • Đặc biệt cần nắm chắc kỹ thuật cấu trúc, là kỹ thuật liên quan đến lập trình hướng đối tượng trong C++ và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C#, PHP. Sản phẩm: Phần mềm quản lý sinh viên
 • Đặc biệt nắm được kỹ thuật làm việc với tập tin, là kỹ thuật quan trọng để làm việc với file dữ liệu bên ngoài.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 • Giới thiệu về ngôn ngữ C
 • Giải thuật
 • Biến, hằng, và kiểu dữ liệu
 • Định dạng cho kiểu
 • Phép toán và độ ưu tiên
 • Nhập và xuất trong C
 • Điều kiện if-else
 • Điều kiện switch-case
 • Vòng lặp while
 • Vòng lặp do-while
 • Vòng lặp for
 • Project 1
  • Phần mềm quản lý chương trình dạng Menu chọn
 • Giới thiệu mảng 1 chiều
 • Tìm kiếm với mảng 1 chiều
 • Sắp xếp với mảng 1 chiều
 • Chuỗi
 • Mảng 2 chiều
 • Mảng chuỗi
 • Hàm (Function)
 • Dùng hàm để xây dựng phần mềm
 • Project 2
  • Thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu dạng mảng theo hướng xây dựng thành các hàm
 • Đệ quy
 • Con trỏ
 • Cấp phát bộ nhớ
 • Cấu trúc (Struct)
 • Tập tin (file)
 • Project 3
  • Thiết kế phần mềm quản lý thư viện.

HÌNH THỨC HỌC

👉 Học 1:1.
👉 Học lớp coaching (lớp tối đa 6 bạn).

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

 • Tổng số buổi học: 20 buổi
 • Bạn có thể chọn học các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Học lập trình C qua video
« Trước: Lập trình web chuyên nghiệp với PHP-Laravel
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!