Video SQL Server: Danh sách bài học

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Bài 1. Quy tắc chung, quy tắc đặt tên
Bài 2. Kiểu dữ liệu hệ thống, kiểu dữ liệu tự tạo
Bài 3. Thao tác với Cơ sở dữ liệu (Database)
Bài 4. Tạo bảng (CREATE TABLE)
Bài 5. Sửa bảng (ALTER TABLE)
Bài 6. Xóa bảng (DROP TABLE)
Bài 7. Khóa chính (Primary Key - PK)
Bài 8. Khóa ngoại (Foreign Key - FK)
Bài 9. Câu lệnh INSERT (hay INSERT INTO) - Phần 1
Bài 10. Câu lệnh INSERT - Phần 2: Insert dữ liệu dạng dmy, INSERT với Identity
Bài 11. IDENTITY
Bài 12. Ràng buộc CHECK
Bài 13. Ràng buộc DEFAULT
Bài 14. Tổng quan về câu lệnh SELECT
Bài 15. SELECT không có FROM. Cách đặt bí danh cho cột kết quả
Bài 16. Hiển thị tất cả các cột với SELECT * FROM
Bài 17. Hiển thị các cột mong muốn với SELECT-FROM
Bài 18. Nối chuỗi trong tập kết quả
Bài 19. Tính giá trị trong tập kết quả
Bài 20. SELECT với DISTINCT
Bài 21. SELECT với JOIN (INNER JOIN)
Bài 22. SELECT với nhiều JOIN (nhiều INNER JOIN)
Bài 23. LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN
Bài 24. Mệnh đề WHERE sử dụng các phép toán so sánh
Bài 25. Mệnh đề WHERE sử dụng NOT, AND, OR
Bài 26. Mệnh đề WHERE sử dụng IN() và NOT IN()
Bài 27. Mệnh đề WHERE sử dụng LIKE và NOT LIKE
Bài 28. Truy vấn con (SubQuery)
Bài 29. Các hàm thống kê tập hợp (Aggregate)
Bài 30. Các hàm xử lý thời gian
Bài 31. Chuyển đổi kiểu dữ liệu với hàm CONVERT() khi truy vấn
Bài 32. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
Bài 33. Phân nhóm tập kết quả với GROUP BY - HAVING
Bài 34. Các hàm xử lý chuỗi
Bài 35. Trích xuất dữ liệu sang bảng mới sử dụng SELECT với INTO
Bài 36. Mệnh đề TOP. TOP với PERCENT. TOP với WITHTIES
Bài 37. Chỉnh sửa dữ liệu với câu lệnh UPDATE
Bài 38. UPDATE dữ liệu sử dụng hàm .WRITE()
Bài 39. Xóa dữ liệu với câu lệnh DELETE
Bài 40. CASE-WHEN
Bài 41. Exists() với If-Else
Bài 42. Chỉ mục (Index)
Bài 43. Căn bản về VIEW
Bài 44. Thao tác với VIEW
Bài 45. Mệnh đề WITH
Bài 46. Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure - SP)
Bài 47. Cơ bản về Trigger
Bài 48. Trigger DML. Bảng Inserted và bảng Deleted
Bài 49. Trigger INSERT
Bài 50. Trigger DELETE
Bài 51. Trigger UPDATE
Bài 52. Trigger AFTER
Bài 53. Trigger INSTEAD OF

» Tiếp: Quy tắc chung, quy tắc đặt tên
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!