Laravel: Cài đặt


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Yêu cầu máy chủ

Framework Laravel có một vài yêu cầu. Tất nhiên là tất cả các yêu cầu này đều được thỏa mãn bởi máy ảo Laravel Homestead, do vậy Laravel khuyến nghị nên dùng Homestead như là môi trường phát triển Laravel.

Còn nếu bạn không dùng Homestead thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau từ phía máy chủ:

 • PHP >= 5.6.4
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

Cài đặt Laravel

Laravel sử dụng Composer để quản lý các gói (dependencies), vậy nên bạn cần phải cài đặt Composer trước (lưu ý là trước khi cài Composer bạn cần cài XAMPP bản mới nhất trước).

Tiến hành cài Laravel

Trước tiên bạn download bộ cài Laravel bằng cách sử dụng Composer như sau:

Mở terminal (Command Prompt, bạn nhấn phím Windows+R rồi đánh vào cmd rồi nhấn OK) rồi chạy câu lệnh sau:

composer global require "laravel/installer"

Bạn hãy đảm bảo rằng bạn cần đặt thư mục $HOME/.composer/vendor/bin (hoặc thư mục tương ứng với hệ điều hành của bạn) trong $PATH để bộ thực thi laravel được xác định trong hệ thống của bạn.

Một khia đã cài đặt thành công thì câu lệnh laravel new sẽ tạo một bản cài đặt Laravel trong thư mục tương ứng. Ví dụ như câu lệnh laravel new blog sẽ tạo một thư mục có tên blog và bên trong nó sẽ chứa bản cài đặt Laravel bao gồm tất cả các dependencies của Larave:

laravel new blog

Tạo Project với Composer

Ngoài ra, ta cũng có thể cài đặt Laravel bằng cách sử dụng câu lệnh sau trong terminal:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Máy chủ phát triển cục bộ

Nếu bạn đã cài đặt PHP trên máy cục bộ và bạn muốn sử dụng máy chủ phát trỉnh có sẵn của PHP để phát triển ứng dụng thì bạn có thể sử dụng câu lệnh  Artisan serve, lệnh này sẽ khởi tạo một máy chủ tại địa chỉ http://localhost:8000:

php artisan serve

Configuration

Thư mục public

Sau khi cài đặt Laravel thì bạn nên cấu hình web root của bạn là thư mục public. Trong thư mục này có tập tin index.php và nó sẽ phục vụ như là một controller front đối với các yêu cầu HTTP trên ứng dụng của bạn.

Các tập tin cấu hình

Tất cả các tập tin cấu hình của Laravel đều được lưu trữ trong thư mục config. Mỗi tùy chọn đều đã được ghi nhận, cho nên bạn có thể thoải mái xem các tập tin và làm quen với những tùy chọn sẵn có dành cho bạn.

Phân quyền thư mục

Sau khi cài Laravel thì bạn có thế cần phải cấu hình một số quyền. Các thư mục con trong các thư mục storage và bootstrap/cache cần phải được ghi bởi máy chủ web của bạn, nếu không thì Laravel sẽ không chạy.

Key của ứng dụng

Điều tiếp theo sau khi cài đặt Laravel là bạn cần thiết lập key của ứng dụng dưới dạng một chuỗi ngẫu nhiên có độ dài 32 ký tự. Từ Composer bạn có thể dùng lệnh sau để tạo key này:\

php artisan key:generate

Key này có thể được đặt trong tập tin môi trường .env. Nếu bạn không đổi tên tập tin .env.example thành .env thì bạn cần đổi ngay. Nếu key không được thiết lập thì phiên người dùng của bạn và các dữ liệu đã mã hóa khác sẽ không được bảo mật!

Cấu hình bổ sung

Laravel gần như không cần những cấu hình khác bên ngoài. Tuy nhiên, có thể bạn muốn xem tập tin config/app.php và tài liệu của nó, bởi nó có chứa một số tùy chọn như timezone và locale và bạn có thể muốn thay đổi chúng trên ứng dụng của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình một số thành phần bổ sung của Laravel như:

 • Cache
 • Database
 • Session

Bạn cũng nên cấu hình biến môi trường của bạn.

Cấu hình Web Server

Các URL cần lưu ý

Apache

Laravel bao gồm một tập tin public/.htaccess được sử dụng để cung cấp URL không có bộ điều khiển index.php phía trước trong đường dẫn. Trước khi phục vụ Laravel với Apache, hãy đảm bảo bật mô-đun mod_rewrite để tệp tin .htaccess được máy chủ đánh giá cao.

Nếu tệp tin .htaccess đi kèm với Laravel không hoạt động với cài đặt Apache của bạn, hãy thử lam như sau:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Nginx

Nếu bạn đang sử dụng Nginx, chỉ thị sau trong cấu hình trang web của bạn sẽ trực tiếp yêu cầu tất cả các trình điều khiển index.php phía trước:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Tất nhiên, khi sử dụng Homestead hoặc Valet , các URL khá sẽ được tự động định cấu hình.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
Next »
Copied !!!