JSON: Giới thiệu về JSON

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

JSON: JavaScript Object Notation.

JSON là một cú pháp để lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

JSON là văn bản, được viết với ký hiệu đối tượng JavaScript.

Trao đổi dữ liệu

Khi trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ, dữ liệu chỉ có thể là văn bản.

JSON là văn bản và ta có thể chuyển đổi bất kỳ đối tượng JavaScript nào thành JSON và gửi JSON đến máy chủ.

Ta cũng có thể chuyển đổi bất kỳ JSON nào nhận được từ máy chủ thành các đối tượng JavaScript.

Bằng cách này, chúng ta có thể làm việc với dữ liệu dưới dạng các đối tượng JavaScript mà không cần phân tích cú pháp và dịch phức tạp.

Gửi dữ liệu

Nếu bạn có dữ liệu được lưu trữ trong một đối tượng JavaScript, bạn có thể chuyển đổi đối tượng đó thành JSON và gửi nó đến máy chủ.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Convert a JavaScript object into a JSON string, and send it to the server.</h2>

<script>
 var myObj = { name: "John", age: 31, city: "New York" };
 var myJSON = JSON.stringify(myObj);
 window.location = "demo_json.php?x=" + myJSON;
</script>

</body>
</html>

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về hàm JSON.stringify() trong bài viết phía sau.

Nhận dữ liệu

Nếu bạn nhận được dữ liệu ở định dạng JSON, bạn có thể chuyển đổi nó thành một đối tượng JavaScript.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Convert a string written in JSON format, into a JavaScript object.</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
 var myJSON = '{"name":"John", "age":31, "city":"New York"}';
 var myObj = JSON.parse(myJSON);
 document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name;
</script>

</body>
</html>

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về hàm JSON.parse() trong hướng dẫn phía sau.

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu

Khi lưu trữ dữ liệu, dữ liệu phải ở một định dạng nhất định và dù bạn chọn lưu trữ ở đâu, văn bản luôn là một trong những định dạng hợp lệ.

JSON có thể lưu trữ các đối tượng JavaScript dưới dạng văn bản.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Lưu trvà truy xut dliu tlocalStorage.</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
 var myObj, myJSON, text, obj, showData="";

 // Storing data:
 myObj = { name: "John", age: 31, city: "New York" };
 myJSON = JSON.stringify(myObj);
 localStorage.setItem("testJSON", myJSON);

 // Retrieving data:
 text = localStorage.getItem("testJSON");
 obj = JSON.parse(text);
 for(ob in obj){
  showData+=ob+": "+obj[ob]+"<br>";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = showData;
</script>

</body>
</html>

JSON là gì?

 • JSON là viết tắt của Java Script Object Notation
 • JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
 • JSON là "tự mô tả" và dễ hiểu
 • JSON độc lập với ngôn ngữ *

*
JSON sử dụng cú pháp JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản.
Văn bản có thể được đọc và sử dụng làm định dạng dữ liệu bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Định dạng JSON ban đầu được chỉ định bởi Douglas Crockford.

Tại sao sử dụng JSON?

Vì định dạng JSON chỉ là văn bản nên nó có thể dễ dàng được gửi đến và đi từ máy chủ và được sử dụng làm định dạng dữ liệu bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

JavaScript có một hàm tích hợp để chuyển đổi một chuỗi, được viết ở định dạng JSON, thành các đối tượng JavaScript gốc:

JSON.parse()

Vì vậy, nếu bạn nhận dữ liệu từ máy chủ, ở định dạng JSON, bạn có thể sử dụng nó như bất kỳ đối tượng JavaScript nào khác.

» Tiếp: Cú pháp JSON
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!