JSON: Cú pháp JSON


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Cú pháp JSON là một tập hợp con của cú pháp JavaScript.

Quy tắc cú pháp JSON

Cú pháp JSON bắt nguồn từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript:

 • Dữ liệu nằm trong các cặp tên/giá trị
 • Dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy
 • Cặp ngoặc xoắn để lưu giữ các đối tượng
 • Dấu ngoặc vuông để lưu giữ các mảng

Dữ liệu JSON - Tên và giá trị

Dữ liệu JSON được viết dưới dạng các cặp tên/giá trị.

Một cặp tên/giá trị bao gồm tên trường (trong dấu ngoặc kép), theo sau là dấu hai chấm, theo sau là giá trị.

Ví dụ:

"name":"John"

Tên trong JSON yêu cầu dấu ngoặc kép, còn tên trong JavaScript thì không.

JSON - Đánh giá đối tượng JavaScript

Định dạng JSON gần giống với các đối tượng JavaScript.

Trong JSON, các key phải là chuỗi, được viết bằng dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

{"name":"John"}

Trong JavaScript, key có thể là chuỗi, số hoặc tên định danh.

Ví dụ:

{name:"John"}

Giá trị JSON

Trong JSON , value phải là một trong các kiểu dữ liệu sau:

 • một chuỗi
 • một số
 • một đối tượng (đối tượng JSON)
 • một mảng
 • một boolean
 • null

Trong JavaScript, các giá trị có thể là tất cả những kiểu trên, cộng với bất kỳ biểu thức JavaScript hợp lệ nào khác, bao gồm:

 • một hàm
 • một ngày tháng
 • undefined

JSON sử dụng sú pháp JavaScript

Vì cú pháp JSON bắt nguồn từ ký hiệu đối tượng JavaScript, nên cần rất ít phần mềm bổ sung để làm việc với JSON trong JavaScript.

Với JavaScript, bạn có thể tạo một đối tượng và gán dữ liệu cho nó, như sau:

var person = { name: "John", age: 31, city: "New York" };

Bạn có thể truy cập một đối tượng JavaScript như sau:

// returns John

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Access a JavaScript object:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
 var myObj, x;
 myObj = { name: "John", age: 30, city: "New York" };
 x = myObj.name;
 document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>

Nó cũng có thể được truy cập như thế này:

// returns John
myObj["name"];

Dữ liệu có thể được sửa đổi như thế này:

myObj.name = "Gilbert";

Nó cũng có thể được sửa đổi như thế này:

myObj["name"] = "Gilbert";

Bạn sẽ học cách chuyển đổi các đối tượng JavaScript thành JSON sau.

Mảng JavaScript dưới dạng JSON

Tương tự như cách các đối tượng JavaScript có thể được sử dụng như JSON, các mảng JavaScript cũng có thể được sử dụng như JSON.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về mảng dưới dạng JSON sau.

Tệp JSON

 • Loại tệp cho tệp JSON là ".json"
 • Loại MIME cho văn bản JSON là "application/json"
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
« Prev: JSON: Giới thiệu về JSON
» Next: JSON: JSON so với XML
Copied !!!