JSON: Các loại dữ liệu


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Các loại dữ liệu hợp lệ

Trong JSON, giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • một chuỗi
  • một số
  • một đối tượng (đối tượng JSON)
  • một mảng
  • một boolean
  • null

Giá trị JSON không được là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • một hàm
  • một ngày tháng (date)
  • undefined

Chuỗi JSON

Các chuỗi trong JSON phải được viết trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

"name":"John" }

Số JSON

Các số trong JSON phải là số nguyên hoặc dấu phẩy động.

Ví dụ:

"age":30 }

Đối tượng JSON

Giá trị trong JSON có thể là đối tượng.

Ví dụ:

{
"employee":{ "name":"John""age":30"city":"New York" }
}

Các đối tượng làm giá trị trong JSON phải tuân theo các quy tắc giống như các đối tượng JSON.

Mảng JSON

Giá trị trong JSON có thể là mảng.

Ví dụ:

{
"employees":[ "John""Anna""Peter" ]
}

JSON Boolean

Giá trị trong JSON có thể là true/false.

"sale":true }

JSON null

Giá trị trong JSON có thể là giá trị rỗng.

"middlename":null }


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!