JSON: JSON HTML


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

JSON dễ dàng được dịch sang JavaScript.

Còn JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn.

Bảng HTML

Tạo bảng HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Make a table based on JSON data.</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
 var obj, dbParam, xmlhttp, myObj, x, txt = "";
 obj = { table: "customers", limit: 20 };
 dbParam = JSON.stringify(obj);
 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   myObj = JSON.parse(this.responseText);
   txt += "<table border='1'>"
   for (x in myObj) {
    txt += "<tr><td>" + myObj[x].name + "</td></tr>";
   }
   txt += "</table>"  
   document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
  }
 };
 xmlhttp.open("POST", "json_demo_html_table.php", true);
 xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 xmlhttp.send("x=" + dbParam);
</script>

</body>
</html>

Bảng HTML động

Tạo bảng HTML dựa trên giá trị của menu thả xuống: 

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Tạo bảng dựa trên giá trị của drop down menu.</h2>

<select id="myselect" onchange="change_myselect(this.value)">
 <option value="">Mời chọn 1 mục:</option>
 <option value="customers">Customers</option>
 <option value="products">Products</option>
 <option value="suppliers">Suppliers</option>
</select>

<p id="demo"></p>

<script>
 function change_myselect(sel) {
  var obj, dbParam, xmlhttp, myObj, x, txt = "";
  obj = { table: sel, limit: 20 };
  dbParam = JSON.stringify(obj);
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function() {
   if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    myObj = JSON.parse(this.responseText);
    txt += "<table border='1'>"
    for (x in myObj) {
     txt += "<tr><td>" + myObj[x].name + "</td></tr>";
    }
    txt += "</table>"  
    document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
    }
   };
  xmlhttp.open("POST", "json_demo_html_table.php", true);
  xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  xmlhttp.send("x=" + dbParam);
 }
</script>

</body>
</html>

Danh sách thả xuống HTML

Tạo danh sách thả xuống HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Make a drop down list based on JSON data.</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
 var obj, dbParam, xmlhttp, myObj, x, txt = "";
 obj = { table: "customers", limit: 20 };
 dbParam = JSON.stringify(obj);
 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   myObj = JSON.parse(this.responseText);
   txt += "<select>"
   for (x in myObj) {
    txt += "<option>" + myObj[x].name;
   }
   txt += "</select>"
   document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
  }
 };
 xmlhttp.open("POST", "json_demo_html_table.php", true);
 xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 xmlhttp.send("x=" + dbParam);
</script>

</body>
</html>

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!