Video Python: Danh sách bài học


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Bài 1. Giới thiệu về Python (English)
Bài 2. Các cách sử dụng print()
Bài 3. print() có định dạng
Bài 4. Nhập chuỗi, số nguyên, số thực, kiểm tra kiểu với type()
Bài 5. Phép toán số học
Bài 6. Phép toán so sánh
Bài 7. Phép toán logic
Bài 8. Điều kiện if-else
Bài 9. Vòng lặp while
Bài 10. Vòng lặp for
Bài 11. break, continue, pass
Bài 12. Định nghĩa hàm, lời gọi hàm
Bài 13. Biến local và global
Bài 14. Đối số từ khóa (Keyword Argument)
Bài 15. Tham số mặc định
Bài 16. Tham số không cố định
Bài 17. Hàm không tên (sử dụng lambda)
Bài 18. List
Bài 19. Tuple
Bài 20. Dictionary
Bài 21. Định nghĩa lớp, tạo đối tượng, truy cập các thành phần của đối tượng
Bài 22. Hàm tạo (__init__)
Bài 23. Getter và Setter (thiết lập thông thường, sử dụng property(), @property)
Bài 24. Ngoại lệ (Exception) - Phần 1: try-except-else-finally
Bài 25. Ngoại lệ (Exception) - Phần 2: Đối của ngoại lệ
Bài 26. Ngoại lệ (Exception) - Phần 3: Kích hoạt ngoại lệ


Các khóa học qua video:
Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
» Next: Video Python: Giới thiệu về Python (English)
Copied !!!