Video Python: Danh sách bài học


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Bài 1. Giới thiệu về Python (English)
Bài 2. Các cách sử dụng print()
Bài 3. print() có định dạng
Bài 4. Nhập chuỗi, số nguyên, số thực, kiểm tra kiểu với type()
Bài 5. Phép toán số học
Bài 6. Phép toán so sánh
Bài 7. Phép toán logic
Bài 8. Điều kiện if-else
Bài 9. Vòng lặp while
Bài 10. Vòng lặp for
Bài 11. break, continue, pass
Bài 12. Định nghĩa hàm, lời gọi hàm
Bài 13. Biến local và global
Bài 14. Đối số từ khóa (Keyword Argument)
Bài 15. Tham số mặc định
Bài 16. Tham số không cố định
Bài 17. Hàm không tên (sử dụng lambda)
Bài 18. List
Bài 19. Tuple
Bài 20. Dictionary
Bài 21. Định nghĩa lớp, tạo đối tượng, truy cập các thành phần của đối tượng
Bài 22. Hàm tạo (__init__)
Bài 23. Getter và Setter (thiết lập thông thường, sử dụng property(), @property)
Bài 24. Ngoại lệ (Exception) - Phần 1: try-except-else-finally
Bài 25. Ngoại lệ (Exception) - Phần 2: Đối của ngoại lệ
Bài 26. Ngoại lệ (Exception) - Phần 3: Kích hoạt ngoại lệ
Bài 27. Ngoại lệ (Exception) - Phần 4: Tự định nghĩa ngoại lệ
Bài 28. Thừa kế (Inheritance), Ghi đè (Overriding), super()
Bài 29. Biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx) - Phần 1 - MetaCharacter
Bài 30. Biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx) - Phần 2 - MetaCharacter |
Bài 31. Biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx) - Phần 3 - Chuỗi đặc biệt
Bài 32. Biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx) - Phần 4 - findall, split, sub
Bài 33. Biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx) - Phần 5 - Đối tượng Match
Bài 34. Đọc (Read) dữ liệu từ file
Bài 35. Ghi (write) dữ liệu ra file
Bài 36. Bổ sung (Append) dữ liệu cho file
Bài 37. Đọc + ghi (r+) file
Bài 38. Ghi + đọc (w+) file
Bài 39. Bổ sung + đọc (a+) file
Bài 40. Thao tác với thư mục (Directory)

» Tiếp: Giới thiệu về Python (English)
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!