JSON: JSON so với XML


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web.

Các ví dụ JSON và XML sau đều xác định một đối tượng employees, với một mảng gồm 3 nhân viên:

Ví dụ JSON:

{"employees":[
  { "firstName":"John""lastName":"Doe" },
  { "firstName":"Anna""lastName":"Smith" },
  { "firstName":"Peter""lastName":"Jones" }
]}

Ví dụ XML:

<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>

 JSON giống như XML bởi vì

 • Cả JSON và XML đều "tự mô tả" (con người có thể đọc được)
 • Cả JSON và XML đều phân cấp (giá trị trong giá trị)
 • Cả JSON và XML đều có thể được phân tích cú pháp và được sử dụng bởi rất nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Cả JSON và XML đều có thể được tìm nạp bằng XMLHttpRequest

JSON không giống như XML bởi vì

 • JSON không sử dụng thẻ kết thúc
 • JSON ngắn hơn
 • JSON đọc và viết nhanh hơn
 • JSON có thể sử dụng mảng

Sự khác biệt lớn nhất là:

 XML phải được phân tích cú pháp bằng trình phân tích cú pháp XML. JSON có thể được phân tích cú pháp bởi một hàm JavaScript tiêu chuẩn.

Tại sao JSON tốt hơn XML

XML khó phân tích cú pháp hơn nhiều so với JSON.
JSON được phân tích cú pháp thành một đối tượng JavaScript sẵn sàng sử dụng.

Đối với các ứng dụng AJAX, JSON nhanh hơn và dễ dàng hơn so với XML:

Sử dụng XML

 • Tìm nạp tài liệu XML
 • Sử dụng DOM XML để lặp qua tài liệu
 • Trích xuất các giá trị và lưu trữ trong các biến

Sử dụng JSON

 • Tìm nạp một chuỗi JSON
 • JSON. Phân tích chuỗi JSON

Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!