Từ 18 tuổi: SQL Server

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
SQL Server

MỤC TIÊU/SẢN PHẨM

 • Nắm được các khái niệm cơ bản và quan trọng trong SQL Server
 • Nắm được các kiểu dữ liệu hệ thống và kiểu dữ liệu tự tạo
 • Nắm được các câu lệnh tạo, sửa, xóa Cơ sở dữ liệu (DataBase), tạo sửa xóa bảng. Sản phẩm: tạo một DataBase và các bảng quan hệ trong DataBase đó
 • Nắm được các thao tác quan trọng với bảng gồm INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE.
 • Nắm được các loại ràng buộc đối với bảng
 • Nắm được các loại thao tác nâng cao với câu lệnh SELECT
 • Nắm được các mệnh đề quan trọng gồm GROUP BY, ORDER BY, TOP
 • Nắm được cách thức truy vấn theo điều kiện CASE-WHEN và các loại điều kiện đi kèm
 • Nắm được cách thức truy vấn theo điều kiện WHERE và các loại điều kiện đi kèm
 • Các phép toán so sánh
 • Điều kiện IN và NOT IN
 • BETWEEN và NOT BETWEEN
 • LIKE và NOT LIKE
 • EXISTS và NOT EXISTS
 • Nắm được kiến thức về Chỉ mục (Index)
 • Nắm được kiến thức về View
 • Nắm chắc kiến thức về Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure - SP)
 • Nắm được kiến thức về Trigger
 • Nắm chắc cách thiết kế cơ sở dữ liệu theo các dạng chuẩn NF1, NF2, NF3
 • Nắm chắc kiến thức quan trọng về lược đồ ERD
 • Project: Phân tích thiết kế ERD cho hệ thống bán hàng online.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 • Giới thiệu và cài đặt SQL Server
 • Các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu
 • Các kiểu dữ liệu hệ thống và tự tạo
 • Identity
 • Các thao tác với bảng dữ liệu
 • Các loại ràng buộc
 • Cách thêm, sửa, xóa, xem dữ liệu của bảng
 • Các loại câu lệnh SELECT.
 • Project 1
  • Tạo một Cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm các bảng đã chứa dữ liệu JOIN với nhau. Sử dụng các câu lệnh truy vấn để thao tác với dữ liệu của các bảng.
 • Mệnh đề Group By
 • Mệnh đề Order By
 • Điều kiện Case-When
 • Mệnh đề TOP
 • Câu lệnh Delete
 • Câu lệnh Update
 • In() và Not In()
 • Between và Not Between
 • Like và Not Like
 • Exists và Not Exists
 • Các phép toán so sánh.
 • Project 2
  • Nâng cấp Đồ án/Sản phẩm cuối khóa SQL cấp độ 1 với việc thêm tạo các câu lệnh truy vấn mức độ khó hơn
 • Chỉ mục (Index)
 • Khung nhìn (View)
 • Thủ tục lưu trữ (SP)
 • Cơ bản về Trigger
 • Trigger DML
 • Trigger After
 • Trigger Instead of
 • Cách thiết kế cơ sở dữ liệu theo các Chuẩn 1 (1NF), Chuẩn 3 (3NF), Chuẩn 3 (3NF)
 • Cơ bản về lược đồ ERD
 • Cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu theo lược đồ ERD.
 • Project cuối khóa
  • Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu theo lược đồ ERD.

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

 • Tổng số buổi học: 15 buổi
 • Bạn có thể chọn học các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Lập trình Python
« Trước: Lập trình Android
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!