SQL Server: DELETE


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Câu lệnh DELETE dùng để xóa bản ghi của bảng.

SQL không cho phép xóa bản ghi mà nó đang được tham chiếu đến từ bản ghi khác. Nếu bạn muốn xóa thì bạn có hai cách, hoặc là phải loại bỏ tham chiếu (loại bỏ khóa ngoại liên kết), hoặc là phải xóa bản ghi tham chiếu trước.

Ví dụ như bảng Student có bản ghi với mã sinh viên là 1, và ở bảng Marks tham chiếu (liên kết khóa ngoại) đến bảng Student có một bản ghi tham chiếu đến bản ghi này thì bạn không xóa được bản ghi với mã sinh viên là 1. Nếu muốn xóa bạn phải xóa khóa ngoại liên kết giữa bảng Marks với bảng Student, hoặc bạn phải xóa bản ghi tham chiếu trước.

Tuy nhiên, SQL lại cho phép xóa một cách tùy ý bản ghi nằm ở bảng tham chiếu.

Ví dụ như bạn được quyền xóa tùy ý những bản ghi nằm ở bảng Marks.

Trong trường hợp bạn muốn xóa tự động những bản ghi có liên quan đến nhau ở các bảng thì bạn có thể tham khảo phần kiến thức về TRIGGER.

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu của một bảng ta có cú pháp như sau:

DELETE FROM Tên_bảng;

Ví dụ:

Xóa toàn bộ các bản ghi của bảng Marks:

DELETE FROM Marks;

Lưu ý là SQL không cho phép xóa nhiều bảng cùng lúc.

Nếu bạn muốn xóa một phần dữ liệu của bảng ta có cú pháp như sau:

DELETE FROM Tên_bảng WHERE Điều_kiện;

Ví dụ:

Xóa những bản ghi có mã sinh viên là 1 ở bảng Marks:

DELETE FROM Marks WHERE studentid=1;

Nếu bạn muốn xóa sinh viên có mã là 1 trong bảng Student bạn cần thực hiện các câu lệnh sau:

DELETE FROM Marks WHERE studentid=1; --Xóa những bản ghi có mã sinh viên là 1 ở bảng Marks trước,

DELETE FROM Student WHERE studentid=1; --rồi mới tiến hành xóa bản ghi có mã sinh viên là 1 ở bảng Student.

» Tiếp: NOT
« Trước: UPDATE
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!