SQL Server: CREATE TABLE (Tạo bảng)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bảng là một cấu trúc gồm các cột và hàng.

Mỗi cột của bảng gọi là trường hay thuộc tính.

Mỗi hàng của bảng là một bản ghi đại diện cho thực thể trong thực tế.

Để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu ta dùng câu lệnh CREATE TABLE.

Cú pháp:

CREATE TABLE Tên_bảng(

  Tên_cột1 Kiểu_dữ_liệu [Tuỳ chọn],

  Tên_cột2 Kiểu_dữ_liệu [Tuỳ chọn],

  ...

);

Ví dụ:

--Tạo bảng Subjects chứa các môn học
CREATE TABLE Subjects(
  subjectid int not null,
  subjectname nvarchar(40)
);
 
--Tạo bảng Marks chứa điểm của sinh viên
CREATE TABLE Marks(
  studentid int not null,
  subjectid int not null,
  mark real
);

Xem video hướng dẫn tạo bảng (Create Table) tại đây: Tạo bảng (Create Table)


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!