HTML5: datetime-local

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu datetime-local cho phép bạn chọn ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mini giây và buổi sáng hoặc chiều bạn muốn nhưng không hỗ trợ time zone.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Ngày sinh (ngày tháng và thời gian): <input type="datetime-local" name="datetime_local"><br><br>

<input type="submit" value="Send">

</form>

</body>

</html>

 
 

 

» Tiếp: email
« Trước: datetime
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!