HTML5: <nav>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Phần tử <nav> thường được dùng để đặt các liên kết điều hướng như là menu ngang, menu dọc, …

<nav> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<nav>

<a href="#">HTML</a> |

<a href="#">CSS</a> |

<a href="#">JavaScript</a> |

<a href="#">jQuery</a> |

<a href="#">HTML5</a> |

<a href="#">CSS3</a> |

<a href="#">SQL</a> |

<a href="#">PHP</a>

</nav>

</body>

</html>

 

» Tiếp: <output>
« Trước: <main>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!