HTML5: <datalist>


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Phần tử <datalist> cho phép đưa ra một danh sách các tùy chọn đã được tạo từ trước để gợi ý cho người dùng lựa chọn, theo đó khi người dùng click vào phần tử <input> tham chiếu tới phần tử <datalist> thì danh sách đó sẽ được hiện ra.

Cách sử dụng:

+ Đặt ID cho phần tử <datalist>

+ Đặt giữa thẻ mở và đóng của <datalist> các thẻ <option>, mỗi thẻ <option> là một tuỳ chọn gợi ý.

+ Sử dụng thuộc tính list của thẻ <input> để trỏ tới thẻ <datalist> có ID tương ứng.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Bạn có thể tham khảo thêm tại phần Thuộc tính list.

 

» Tiếp: <details> & <summary>
« Trước: <bdi>
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!