HTML5: <p>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <p> (Paragraph) hay còn gọi là thẻ mức đoạn (hay mức khối) dùng để thể hiện một đoạn văn bản.

Đoạn văn bản đặt trong <p> sẽ phân cách với các đoạn văn bản lân cận khác bằng một dòng trắng.

Thẻ <p> là thẻ đôi (<p> </p>).

<p> thuộc các Phần tử mức khối.

Nhóm nội dung

Flow, Palpable.

Nội dung được phép

Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở (opening tag) <p>, có thể bỏ qua thẻ đóng (closing tag) </p> nếu <p> nằm ngay sau những thẻ <address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <div>, <dl>, <fieldset>, <footer>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <header>, <hr>, <menu>, <nav>, <ol>, <pre>, <section>, <table>, <ul>, hoặc nằm ngay sau thẻ <p> khác, hoặc nếu trong phần tử chứa <p> không có nhiều nội dung hoặc phần tử chứa <p> không phải là thẻ <a>.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Flow.

DOM interface

HTMLParagraphElement.

Thuộc tính

<p> bao gồm Các thuộc tính Global.

title

Dùng để tạo chú thích cho đoạn văn bản nằm trong thẻ <p>.

align

Dùng để canh lề cho đoạn văn bản nằm trong <p>. Thuộc tính này gồm các giá trị left (canh trái, mặc định), center (canh giữa), right (canh phải), justify (canh thẳng hàng hai bên trái phải).

Ví dụ

Ví dụ dưới đây sẽ trình bày hai đoạn văn nằm trong hai thẻ <p> khác nhau, hai đoạn văn này sẽ phân cách nhau bằng một dòng trắng, trong đó đoạn văn thứ nhất có màu red và khi bạn di chuyển chuột chạm vào đoạn văn thì sẽ hiện ra chú thích (được tạo bởi thuộc tính title), còn đoạn văn thứ hai có màu green và được đặt ở chính giữa trình duyệt (được tạo bởi thuộc tính align).

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<p title="Đây là đoạn văn bản đầu tiên" style="color:red;">This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.</p>

<p align="center" style="color:green;">This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.</p>

</body>

</html> 

Lưu ý

Để thay đổi khoảng cách giữa các thẻ <p> bạn có thể sử dụng thuộc tính margin của CSS.

Bạn không nên chèn thêm thẻ <p> không chứa nội dung hoặc thẻ <br> giữa các thẻ <p>.

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

1.0 (1.7 or earlier)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.0)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <hr>

· <br>

» Tiếp: <select>
« Trước: <ol> & <li>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!