HTML5: <input> với các kiểu mới

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

HTML5 cung cấp thêm cho phần tử <INPUT> các kiểu mới (được thể hiện tại thuộc tính type). Những kiểu mới này sẽ giúp ích cho lập trình viên rất nhiều trong việc giảm công sức lập trình để tạo các hiệu ứng bằng JavaScript hoặc jQuery, và điều đó cũng có nghĩa sẽ góp phần cải thiện được tốc độ của trang web.

Lưu ý: Hiện tại đa số các trình duyệt đều không hỗ trợ tất cả các kiểu mới của <input> này, vì vậy khi một kiểu mới nào đó không được trình duyệt hỗ trợ thì kiểu đó sẽ được hiểu là kiểu text (<input type="text">).

Các trình duyệt hỗ trợ cho từng kiểu mới của <input> được kiểm nghiệm tính đến năm 2015. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các kiểu mới này.

1. color

Kiểu color cho phép bạn chọn một màu sắc nào đó mà bạn muốn.

HTML5: input type="color"

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
  Hãy chọn một màu bạn yêu thích: <input type="color">
</form>
</body>
</html>
 

2. date

Kiểu date cho phép bạn chọn ngày, tháng và năm bạn muốn.

HTML5: Thẻ input type="date"

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

Ngày sinh: <input type="date">
 

3. datetime

Kiểu datetime cho phép bạn chọn ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây bạn muốn (có hỗ trợ time zone).

Trình duyệt hỗ trợ: Opera và Safari.

Ví dụ:

Ngày sinh (ngày tháng và thời gian): <input type="datetime">

4. datetime-local

Kiểu datetime-local cho phép bạn chọn ngày, tháng, năm, giờ, phút và buổi sáng hoặc chiều bạn muốn nhưng không hỗ trợ time zone.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

Ngày sinh (ngày tháng và thời gian): <input type="datetime-local">
 

5. email

Kiểu email cho phép bạn nhập một địa chỉ email bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Trình duyệt Safari chạy trên điện thoại iPhone thể hiện rõ kiểu email thông qua kiểu thể hiện của bàn phím (có ký hiệu @ và tùy chọn .com ở bàn phím).

Ví dụ:

E-mail *: <input type="email" required>
 

6. month

Kiểu month cho phép bạn chọn một tháng và năm.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

Chọn tháng và năm: <input type="month">
 

7. number

Kiểu number chỉ cho phép bạn nhập các giá trị số. Bạn cũng có thể thiết lập miền giá trị khi nhập liệu vào trường kiểu number.

Việc thiết lập miền giá trị thông qua các thuộc tính sau:

  • max – Xác định giá trị lớn nhất cho phép
  • min – Xác định nhỏ nhất cho phép
  • step – Xác định bước nhảy của mỗi số
  • value – Xác định giá trị mặc định cho trường number

Lưu ý: Giá trị nhập được vào trường number nằm trong đoạn [min+n*step , max], trong đó n là một số nguyên >=0.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, Opera và Safari.

Ví dụ:

Nhập điểm số (từ 0 đến 10): <input type="number" min="0" max="10" step="0.1" value="5">
 

8. range

Kiểu range tạo ra một thanh thể hiện dãy số và bạn có thể chọn một số bất kỳ trong dãy số này.

Việc thiết lập miền giá trị cũng thông qua các thuộc tính max, min, step và value giống như kiểu number.

Lưu ý: Cũng giống như kiểu number, giá trị chọn được ở trường range cũng nằm trong đoạn [min+n*step , max], trong đó n là một số nguyên >=0.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ kiểu này.

Ví dụ:

Volume (từ 0 đến 100): <input type="range" min="0" max="100" step="1" value="50">
 

9. search

Kiểu search áp dụng cho các trường tìm kiếm (tương tự như kiểu text).

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome và Safari.

Ví dụ:

Tìm kiếm trên Google: <input type="search">
 

10. tel

Kiểu tel cho phép tạo ra trường nhập liệu theo đó bạn chỉ nhập được các giá trị số tương đương với số điện thoại.

Trình duyệt hỗ trợ: Hiện tại chưa có trình duyệt nào hỗ trợ kiểu tel trên các máy tính.

Ví dụ:

Mời nhập số điện thoại: <input type="tel">

11. time

Kiểu time sẽ tạo ra một trường mà người dùng có thể lựa chọn về thời gian gồm giờ, phút, giây, mini giây và các buổi sáng hoặc chiều.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

Bạn vui lòng chọn thời gian giao hàng: <input type="time">
 

12. url

Kiểu url sẽ yêu cầu bạn phải nhập vào một url hợp lệ.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Trình duyệt Safari trên điện thoại iPhone sẽ nhận diện chính xác được kiểu url, điều này được thể hiện bằng sự thay đổi kiểu bàn phím nhập liệu tương ứng để nhập url.

Ví dụ:

Hãy nhập địa chỉ website của bạn: <input type="url" placeholder="http://..." required>
 

13. week

Kiểu week sẽ tạo ra trường cho phép bạn chọn một tuần nào đó trong năm mà bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Opera và Safari.

Ví dụ:

Hãy chọn một tuần: <input type="week">
 
» Tiếp: Các phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa
« Trước: Cấu trúc trang web
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!