HTML5: Practical 7

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Sử dụng HTML và Dreamweaver tạo giao diện như hình dưới đây:

Trong đó:

- Đối với trường Trình độ ngoại ngữ:

+ Mục chọn “Chọn ngoại ngữ” đưa vào những lựa chọn sau:

Tiếng Anh

Tiến Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn

Khác

+ Mục chọn “Chọn trình độ” đưa vào những lựa chọn sau:

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

Bản ngữ

- Đối với mục thông tin về Kỹ năng vi tính:

+ Trường Kỹ năng đưa vào những lựa chọn sau:

Phần mềm

Cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ lập trình

Mạng

Hệ điều hành

+ Trường Trình độ đưa vào những lựa chọn sau:

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

- Đối với mục thông tin về Kỹ năng “mềm”:

+ Trường Kỹ năng đưa vào những lựa chọn sau:

Kỹ năng Dịch vụ khách hàng

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp

Tư duy sáng tạo

+ Trường Trình độ đưa vào những lựa chọn sau:

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

- Đối với mục thông tin Kỹ năng khác:

+ Trường Trình độ đưa vào những lựa chọn sau:

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

* Khi người sử dụng kích lên nút Clear thì mọi trường sẽ được xóa trắng.

* Các đối tượng Textbox và Textarea mặc định đặt ở chế độ disabled.

* Khi người dùng kích lên nút Save thì thông tin về kỹ năng, trình độ hoặc số năm sử dụng tương ứng sẽ được lưu vào đối tượng Textarea.

* Khi người dùng kích lên nút Next:

· Chỉ khi thông tin tại các trường Kỹ năngTrình độ được chọn thì các Textbox mới chuyển sang chế độ enabled để người dùng nhập liệu.

· Kiểm tra dữ liệu tại các trường Số năm sử dụng (nếu có) của các mục, nếu dữ liệu tại một trong các trường này không phải là số thì đưa ra thông báo: "Vui lòng điền lại thông tin vào mục Số năm sử dụng (nếu có)!".

· Nếu tất cả các thông tin đã hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Những thông tin bạn nhập đã hoàn chỉnh, nhấn OK để tiếp tục, xin cảm ơn".

» Tiếp: Practical 8
« Trước: Practical 6
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!