HTML5: <footer>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Phần tử <footer> thường được dùng để đặt phần chân của trang web, nó cũng được dùng để đặt phần cuối của một phần nào đó trong trang web.

<footer> thường là nơi đặt những thông tin như tác giả của trang web, thông tin bản quyền, các liên kết, thông tin liên hệ, …

Trong một trang web bạn được quyền dùng nhiều phần tử <footer>.

<footer> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<footer>

<p>Designed by: Đặng Trần Long</p>

<p>Copyright: Đặng Trần Long</p>

<p>E-mail: dangtranlong@gmail.com</p>

</footer>

</body>

</html>

» Tiếp: <header>
« Trước: <figure> & <figcaption>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!