HTML5: formaction


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Thuộc tính formaction của phần tử <input> dùng để chỉ định trang sẽ nhận dữ liệu của form khi form được gửi. formaction sẽ thay thế thuộc tính action của phần tử <form>.

Lưu ý:  formaction áp dụng cho phần tử <input> có kiểu là "submit" hoặc "image".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ thuộc tính formaction.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form action="http://v1study.com" method="get">

Họ và tên: <input name="hoten"><br>

Tên đăng nhập: <input name="tendangnhap"><br>

<input type="submit" value="Submit1"><br>

<input type="submit" value="Submit2" formaction="http://demo.v1study.com">

</form>

<p>Khi bạn nhấn vào nút 'Submit1' thì dữ liệu sẽ được gửi tới trang 'http://v1study.com', khi bạn nhấn vào nút 'Submit2' thì dữ liệu sẽ được gửi tới trang 'http://demo.v1study.com'.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: formenctype
« Trước: form
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!