HTML5: Practical 3

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab3-bai1.html chứa nội dung như sau:

Hướng dẫn làm bài

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab3-bai2.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 3:

Tạo 1 file có tên lab3-bai3.html chứa nội dung như sau:

» Tiếp: Practical 4
« Trước: Practical 2
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!