HTML5: Buổi học số 4


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Chữa Bài tập 1 - Practical 5 (link bài tập: )

File bai-tap-1-practical-5.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bài tập 1-Practical 5</title>
 <style>
 </style>
 <link rel="stylesheet" href="css.css">
</head>

<body>
<div id="wrapper">
 <div class="header red">Header</div>
 <div class="center">
  <div>Left</div>
  <div>Center</div>
  <div>Right</div>
 </div>
 <div class="footer red">Footer</div>
</div>
</body>
</html>

File css.css:

body{margin: 0}
/* Bộ chọn (selecter): bộ chọn tên thẻ, bộ chọn class, bộ chọn id */
/* Bộ chọn tên thẻ: Đưa tên thẻ vào <style> là được. */
div{
 float: left;
 border: white 1px solid;
 font-weight: bold;
 box-sizing: border-box;
 text-align: center
}
/* Bộ chọn class: Sử dụng thuộc tính class của thẻ.
 Cho phép tùy chỉnh hơn cho từng thẻ.
 Mỗi thẻ được quyền sử dụng nhiều hơn 1 class.
 Để gọi class ta sử dụng cú pháp: .tên_class{} */
.header,.center,.footer{width: 100%}
.header{color: white!important;background: black; min-height: 100px}
.center,.center>*{min-height: 300px}
.center div:first-child{background: orange;color: black;width: 15%}
.center div:nth-child(2){width: 70%;background: green}
.center div:last-child{width: 15%;background: blue}
.footer{min-height: 100px;background: aqua}
.red{color: red}
/* Bộ chọn id: Sử dụng thuộc tính id của thẻ.
 Mỗi thẻ chỉ dùng được 1 id.
 Cú pháp sử dụng: #tên_id */
#wrapper{width: 80%;margin-left: 10%}
#bk_red{background: red}
» Tiếp: Buổi học số 5
« Trước: Buổi học số 3
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!