HTML5: <html>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <html> là phần tử gốc của trang web, hầu hết các thẻ khác đều là con trực tiếp hoặc gián tiếp của <html>.

Nhóm nội dung

Thẻ <html> không thuộc nhóm nội dung nào.

Nội dung được phép

Thẻ <html> có hai thẻ con trực tiếp là <head> và <body>.

Thẻ đóng

Ta có thể bỏ qua thẻ mở <html> nếu thành phần đầu tiên bên trong nó không phải là thẻ chú thích <!-- .. -->.

Ta cũng có thể bỏ qua thẻ đóng </html> nếu thẻ mở <html> không trực tiếp theo sau bởi thẻ chú thích, và nó chứa hoặc là thẻ <body> hoặc là có thẻ mở <html>.

Phần tử cha được phép

Thẻ <html> được coi là cha của những thẻ khác.

DOM interface

HTMLHTMLElement.

Thuộc tính

<html> bao gồm Các thuộc tính Global.

manifest HTML5

Thuộc tính này dùng để xác định URI của một tài nguyên manifest mà trong manifest đó chỉ định các tài nguyên sẽ được đệm (cache) trên máy cục bộ. Bạn có thể xem chi tiết cách sử dụng manifest tại ĐÂY.

version

Thuộc tính này dùng để xác định phiên bản của DTD (Document Type Definition) của HTML. Thuộc tính này đã bị lỗi thời trong HTML5, nó không còn cần thiết nữa.

xmlns

Xác định Namespace XML của tài liệu, giá trị mặc định của thuộc tính này là xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml". Trong XHTML ta bắt buộc phải sử dụng thuộc tính này, còn trong HTML5 thì không cần thiết.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    Head Section
  </head>
  <body>
    Body Section
  </body>
</html>

 

Lưu ý

Vì thẻ <html> là thẻ đầu tiên của trang web nên nó được coi là phần tử gốc. Trong HTML thì thẻ <html> không bắt buộc phải được khai báo, nhưng trong XHTML bắt buộc ta phải khai báo cả thẻ mở <html> và thẻ đóng </html>.

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <head>

· <body>

 

» Tiếp: <i> & <em>
« Trước: <hr>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!