HTML5: URL là gì?

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

URL, viết tắt của Uniform Resource Locator (Định vị Tài nguyên thống nhất), được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn được gọi là địa chỉ web hay là liên kết mạng (hay ngắn gọn là liên kết).

Về kỹ thuật, URL là một dạng của URI, nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và cũng như trong các cuộc thảo, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.

Lịch sử

Uniform Resource Locator được chuẩn hóa từ năm 1994, bởi Tim Berners-Lee và các nhóm làm việc URI của Internet Engineering Task Force (IETF) như một kết quả của sự hợp tác, khởi đầu từ tài liệu IETF "Birds of a Feather" vào năm 1992.

Cấu trúc

Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:

  • URL scheme thường là Tên giao thức (ví dụ: http, ftp) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem URI scheme
  • Tên miền (domain), ví dụ: http://v1study.com
  • Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)
  • Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)
  • Các truy vấn (có thể không cần)
  • Chỉ định mục con (có thể không cần)

Hình ảnh minh hoạ dưới đây sẽ thể hiện cụ thể hơn:

 

Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có rất nhiều tên miền (domain) mới xuất hiện.

Để có thể tìm đến một đường dẫn internet để chỉ mục nội dung cần thiết phục vụ cho người sử dụng internet, chúng ta có thể sử dụng các công cụ trên mạng internet. Hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng việc tìm kiếm đến URL thích hợp thông qua danh bạ các website hay là các công cụ tìm kiếm.

Mối quan hệ giữa URL và URN, URI

Sơ đồ Euler biểu diễn URI hoặc là một định vị tài nguyên thống nhất (URL), hoặc một tên tài nguyên thống nhất (URN), hoặc cả hai.

 Về kỹ thuật, URL là một dạng của URI, nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.

URI có thể được phân loại như là nhận dạng (URL), như tên gọi (URN), hoặc là cả hai. Một Định danh tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Name - URN) có chức năng giống như tên của một người, trong khi một Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator - URL) tương tự như địa chỉ đường phố của người đó. Nói cách khác: URI xác định việc nhận dạng cho đối tượng, trong khi URNđặt tên và URL cung cấp phương pháp tìm đối tượng đó.

Hệ thống mã số ISBN sử dụng để nhận dạng sách đã cung cấp một ví dụ rất cụ thể về URN. Chỉ số ISBN 0486275574 (run:isbn:0-486-27557-4) cho biết đây là một ấn bản truyện kịch Romeo và Juliet của Shakespeare. Để tìm cuốn sách này, phải cần địa chỉ cuốn sách đó chính là địa chỉ URL. Đường dẫn địa chỉ URL của cuốn sách trên hệ thống Unix sẽ có địa chỉ như là: file:///home/username/RomeoAndJuliet.pdf, đây là đường dẫn tập tin được lưu trên ổ cứng máy tính. Vì vậy URN và URL luôn có mục đích hỗ trợ & bổ sung cho nhau.

» Tiếp: !DOCTYPE
« Trước: Giới thiệu
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!