HTML5: <!-- ... --> (thẻ chú thích-comment)

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <!-- ... --> (thẻ chú thích) dùng để tạo chú thích trong tài liệu HTML, theo đó những thẻ hoặc nội dung nào nằm trong nó sẽ được coi là chú thích.

Thẻ chú thích không có bất kỳ thuộc tính nào.

Cú pháp:

<!-- Phần chú thích -->

Ví dụ:

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<!-- Bạn sẽ không thấy được nội dung này: <a href="http://demo.v1study.com">demo.v1study.com</a> -->

<a href="http://v1study.com">v1study.com</a>

</body>

</html>

 

Thẻ <script> nằm trong thẻ chú thích cũng được coi là chú thích.

<!-- <script>alert('Xin chào Comment!');</script> -->

Khi bạn đặt thẻ chú thích vào thẻ <script> thì những gì nhằm trong thẻ chú thích lại không được coi là chú thích nếu bạn viết như sau:

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<script>

<!--

alert('Xin chào Comment!');

-->

</script>

</body>

</html>

 

Tuy nhiên, nếu bạn viết như sau thì những gì nằm trong thẻ chú thích sẽ được coi là chú thích:

<script>

<!-- alert('Xin chào Comment!'); -->

</script>

Lưu ý là bạn không áp dụng được thẻ chú thích cho thẻ PHP: <?php ... ?>.

Thẻ chú thích cũng có thể áp dụng cho một vài tình huống đặc biệt mà nội dung trong nó mặc dù được coi là chú thích nhưng vẫn tạo hiệu ứng. Chẳng hạn như nếu bạn muốn các trình duyệt Internet Explorer (IE) từ phiên bản 8 trở xuống có thể hiểu được các thẻ của HTML5 bạn làm như sau:

<!--[if lt IE 9]>

<script src="js/html5shiv-3.7.2/dist/html5shiv.js"></script>

<![endif]-->

Xem thêm

· Kích hoạt HTML5 trên IE8-.

» Tiếp: <a>
« Trước: <wbr>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!