HTML5: formmethod

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính formmethod của phần tử <input> dùng để định nghĩa phương thức gửi dữ liệu của form. Thuộc tính này sẽ thay thế thuộc tính method của form.

Lưu ý:  formmethod áp dụng cho phần tử <input> có kiểu là "submit" hoặc "image".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form method="post">

Họ và tên: <input type="text" name="hoten"><br>

Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap"><br>

<input type="submit" value="Submit1"><br>

<input type="submit" value="Submit2" formmethod="get">

</form>

<p>Nút lệnh 'Submit1' sẽ gửi dữ liệu theo phương thức 'post' được thể hiện ở thuộc tính method của phần tử &lt;form&gt;, nút lệnh 'Submit2' sẽ gửi dữ liệu theo phương thức 'get' được thể hiện ở thuộc tính formmethod của nút lệnh này.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: formnovalidate
« Trước: formenctype
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!