HTML5: <cite>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <cite> (Citation) dùng để biểu thị một trích dẫn bằng cách thể hiện phần văn bản trong nó ở dạng in nghiêng.

Lưu ý khi sử dụng

Trích dẫn ở đây có thể là một cuốn sách, một bài báo, một bài luận, bài thơ, bài hát, kịch bản, bộ phim, chương trình truyền hình, trò chơi, tác phẩm điêu khắc, bức tranh, vở kịch, triển lãm, tweet, ...,  hay một nguồn tài liệu được công bố khác.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính cite trong thẻ <blockquote> và <q> để tham chiếu tới một nguồn tài nguyên cụ thể online.

Nhóm nội dung

Flow, Phrasing, Palpable.

Nội dung được phép

Phrasing.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở <cite> và thẻ đóng </cite> khi sử dụng.

Phần tử cha được phép

Bất kỳ phần tử nào chấp nhận nhóm nội dung Phrasing.

DOM interface

HTMLElement, HTMLSpanElement.

Thuộc tính

<cite> bao gồm Các thuộc tính Global.

Ví dụ

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<P>Trouthe is the hyest thing that many may kepe.<BR>(Chaucer, <CITE>The Franklin's Tale</CITE>)</P>

</body>

</html> 

Lưu ý

Nếu bạn không muốn dạng mặc định là in nghiêng của thẻ <cite> bạn có thể sử dụng CSS như sau: <cite style="font-style:normal;">.

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari (WebKit)

Hỗ trợ cơ bản

1.0

1.0 (1.7 or earlier)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Phone

Opera Mobile

Safari Mobile

Hỗ trợ cơ bản

(Yes)

1.0 (1.0)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· <blockquote> & <q>

 

» Tiếp: <code>
« Trước: <center>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!