HTML5: formenctype


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Như bạn đã biết, thuộc tính enctype của phần tử <form> dùng để xác định loại nội dung được gửi đi khi submit form, thì thuộc tính formenctype của phần tử <input> sẽ thay thế thuộc tính enctype này. formenctype chỉ áp dụng cho form có phương thức gửi là "post".

Lưu ý:  formenctype áp dụng cho phần tử <input> có kiểu là "submit" hoặc "image".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ thuộc tính formenctype.

Ví dụ: Ví dụ dưới đây có hai nút submit, trong đó nút "Submit1" sẽ submit loại nội dung được thể hiện ở thuộc tính enctype của phần tử <form> là "application/x-www-form-urlencoded", còn nút "Submit2" sẽ submit loại nôi dung được thể hiện ở thuộc tính formenctype của nút submit này là "multipart/form-data".

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">

Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap"><br>

<input type="submit" value="Submit1">

<input type="submit" value="Submit2" formenctype="multipart/form-data">

</form>

</body>

</html>

 
» Tiếp: formmethod
« Trước: formaction
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!