HTML5: Practical 2


Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab2-bai1.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab2-bai2.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 3:

Tạo 1 file có tên lab2-bai3.html chứa nội dung như sau:

Chú ý: Web page có tiêu đề trang (title) là: PRICAI 2013

» Next: HTML5: Practical 3
« Prev: HTML5: Practical 1
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!