HTML5: Practical 2


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Bài tập 1:

Tạo 1 file có tên lab2-bai1.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 2:

Tạo 1 file có tên lab2-bai2.html chứa nội dung như sau:

Bài tập 3:

Tạo 1 file có tên lab2-bai3.html chứa nội dung như sau:

Chú ý: Web page có tiêu đề trang (title) là: PRICAI 2013

» Tiếp: Practical 3
« Trước: Practical 1
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!