HTML5: <details> & <summary>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Hai phần tử này dùng để hiển thị phần đầu đề và nội dung chi tiết cho phần đầu đề.

Cú pháp:

<DETAILS>

<SUMMARY>Đầu đề</SUMMARY>

Nội dung chi tiết

</DETAILS>

Phần nội dung chi tiết mặc định sẽ ẩn đi. Khi bạn nhấn vào phần đầu đề thì nội dung chi tiết sẽ hiện ra.

Ví dụ:

<DETAILS>

<SUMMARY>HTML5</SUMMARY>

Là chuẩn HTML mới nhất hiện nay.

</DETAILS>

Nếu bạn muốn nội dung chi tiết mặc định sẽ được hiện ngày từ đầu thì bạn sử dụng thêm thuộc tính OPEN của phần tử <DETAILS>.

Ví dụ:

<DETAILS open>

<SUMMARY>CSS3</SUMMARY>

Là chuẩn CSS mới nhất hiện nay.

</DETAILS>

 

» Tiếp: <dialog>
« Trước: <datalist>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!