HTML5: <details> & <summary>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Hai phần tử này dùng để hiển thị phần đầu đề và nội dung chi tiết cho phần đầu đề.

Cú pháp:

<DETAILS>

<SUMMARY>Đầu đề</SUMMARY>

Nội dung chi tiết

</DETAILS>

Phần nội dung chi tiết mặc định sẽ ẩn đi. Khi bạn nhấn vào phần đầu đề thì nội dung chi tiết sẽ hiện ra.

Ví dụ:

<DETAILS>

<SUMMARY>HTML5</SUMMARY>

Là chuẩn HTML mới nhất hiện nay.

</DETAILS>

Nếu bạn muốn nội dung chi tiết mặc định sẽ được hiện ngày từ đầu thì bạn sử dụng thêm thuộc tính OPEN của phần tử <DETAILS>.

Ví dụ:

<DETAILS open>

<SUMMARY>CSS3</SUMMARY>

Là chuẩn CSS mới nhất hiện nay.

</DETAILS>

 

» Tiếp: <dialog>
« Trước: <datalist>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!