HTML5: <caption>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Tổng quan

Thẻ <caption> dùng để thể hiện tiêu đề của một bảng. <caption> thường là thẻ con đầu tiên của <table>, tuy vậy ta có thể sử dụng CSS để đặt nó ở vị trí mong muốn quanh bảng.

Lưu ý sử dụng: Nếu thẻ <table> là con duy nhất của thẻ <figure> thì ta có thể thay thẻ <caption> của <table> bằng thẻ <figcaption>.

Nhóm nội dung

Thẻ <caption> không thuộc nhóm nội dung nào.

Nội dung được phép

Flow.

Thẻ đóng

Bắt buộc phải có thẻ mở (opening tag) <caption> và thẻ đóng (closing tag) </caption>.

Phần tử cha được phép

<table>.

DOM interface

HTMLTableCaptionElement.

Thuộc tính

<caption> bao gồm Các thuộc tính Global.

align

Dùng để thiết lập vị trí tương đối so với bảng. Thuộc tính align có những giá trị sau:

· left, thiết lập vị trí nằm bên trái của bảng

· top,  thiết lập vị trí nằm bên trên của bảng ( đây là vị trí mặc định)

· right,  thiết lập vị trí nằm bên phải của bảng

· bottom,  thiết lập vị trí nằm bên dưới bảng

Lưu ý: Thuộc tính align đã lỗi thời từ phiên bản HTML5, ta có thể thay thế bằng thuộc tính caption-sidetext-align của CSS.

Ví dụ

<table><caption>Bảng điểm lớp ABC</caption></table>

Khả năng tương thích trình duyệt

AnchorDesktop

Feature

Chrome

Firefox (Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari

Basic support

(Yes)

1.0 (1.7 or earlier)

(Yes)

(Yes)

(Yes)


Mobile

Feature

Android

Firefox Mobile (Gecko)

IE Mobile

Opera Mobile

Safari Mobile

Basic support

(Yes)

1.0 (1.0)

(Yes)

(Yes)

(Yes)

Xem thêm

· Những phần tử khác liên quan đến bảng: <col> & <colgroup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>.

· Các thuộc tính CSS hữu dụng cho <caption>: text-align, caption-side.

 

» Tiếp: <center>
« Trước: <button>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!