HTML5: autofocus

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính autofocus của phần tử <input> được dùng để xác định rằng phần tử <input> sẽ tự động được focus khi trình duyệt tải xong trang web.

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ thuộc tính autofocus.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap" autofocus> E-mail: <input type="email" name="email"> <input type="submit" value="Gửi">

</form>

<p>Trình duyệt sẽ tự động focus vào trường 'Tên đăng nhập' sau khi tải xong trang web.</p>

</body>

</html>

 

» Tiếp: form
« Trước: autocomplete
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!