HTML5: Buổi học số 3

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Bai4.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bài 4</title>
</head>
<body>
<!-- Bảng (Table): Dùng làm nơi đặt dữ liệu (hiển thị dữ liệu) -->
<table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5">
 <caption>Danh sách sinh viên lớp C2010G</caption>
 <thead>
 <tr>
  <th>STT</th>
  <th>Họ và tên</th>
  <th>Ngày sinh</th>
  <th>Lớp</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
  <td rowspan="2">1</td>
  <td>Trần Văn A</td>
  <td>08-01-2002</td>
  <td>C2010G</td>
 </tr>
 <tr>
  <!-- <td>2</td> -->
  <td>Hoàng Thị B</td>
  <td colspan="2">08-02-2003</td>
  <!-- <td>C2010G</td> -->
 </tr>
 </tbody>
</table>
</body>
</html>

Bai5.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bài 5</title>
</head>
<body>
<!-- Các phần tử khối: Dùng để tạo các khối => Dùng để thiết lập bố cục (layout) -->
<div style="border: green 1px solid;width: 50%;float: left;box-sizing: border-box;">Website PHP</div>
<div style="border: green thin dashed;width: 50%;float: left;box-sizing: border-box;">Là loại website có thị phần lớn nhất!</div>
</body>
</html>
» Tiếp: Buổi học số 4
« Trước: Buổi học số 2
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!