HTML5: formtarget

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính formtarget của phần tử <input> tương tự thuộc tính target của phần tử <form>, nó được dùng để chỉ định hình thức hiển thị trang nhận dữ liệu, trong đó trang nhận dữ liệu có thể được hiển thị ngay tại vị trí trang gửi hoặc hiển thị tại một cửa sổ khác hoặc một tab khác.

Thuộc tính formtarget sẽ thay thế thuộc tính target của phần tử <form>.

Lưu ý: Thuộc tính formtarget áp dụng cho phần tử <input> có kiểu là "submit" hoặc "image".

Trình duyệt hỗ trợ: Tất cả các trình duyệt.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form target="_self" action="http://v1study.com">

Họ và tên: <input type="text" name="hoten"><br>

Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap"><br>

<input type="submit" value="Submit1"><br>

<input type="submit" value="Submit2" formtarget="_blank">

</form>

<p>Nếu bạn nhấn nút 'Submit1' thì trang nhận dữ liệu sẽ được mở tại chính trang hiện tại, nhưng nếu bạn nhấn nút 'Submit2' thì trang nhận dữ liệu sẽ được mở tại một tab hoặc một cửa sổ mới.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: max
« Trước: formnovalidate
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!