HTML5: Practical 13

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Câu hỏi 1

Tạo một Form như Hình 1 dưới đây sử dụng HTML và Dreamweaver (tên trang web là login.html):

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical13-img1.png

Hình 1

- Khi người dùng kick vào nút Reset thì tất cả các trường phải được xóa.

- Nếu người dùng đã đăng ký tài khoản thì có thể nhập email và password. Lúc này cần phải kiểm tra email và password theo quy định sau thì mới đăng nhập được:

   + Email address và password phải được nhập.

   + Nếu email address là ‘admin@v1study.vn’ và password là ‘admin123’ thì mở ra trang successfully.html như Hình 3 dưới đây, nếu không thì đưa ra thông báo ‘login fail…’ như Hình 2 dưới đây.

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical13-img2.png

Hình 2

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical13-img3.png

Hình 3

- Nếu người dùng không đăng ký, anh ta có thể kick vào nút Registry để mở trang đăng ký register.html như Hình 4.

Câu hỏi 2

Tạo một form như Hình 4 dưới đây sử dụng HTML và Dreamweaver (tên trang web là register.html):

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical13-img4.png

Hình 4

- Nếu click vào một trường chứa nội dung nào đó thì màu nền sẽ chuyển sang màu pink, còn khi người dùng click khỏi trường đó thì màu nền lại trở về màu cũ.

- Khi người dùng kick vào nút Registry thì cần phải kiểm tra các thông tin sau:

- Tất các trường có dấu (*) phải được điền.

- Trường Họ và đệm, Tên chi chứa các ký tự a-z,A-Z và dấu cách.

- Trường Số điện thoại chỉ chứa các con số.

- Trường Email phải đúng định dạng (Ví dụ: support@v1study.com)

- Password: phải chứa ít nhất 6 ký tự.

- Xác nhận password phải giống Password.

Nếu tất cả các thông tin điền vào hợp lệ theo yêu cầu thì một thông báo như sau sẽ được hiển thị:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical13-img5.png

» Tiếp: Practical 14
« Trước: Practical 12
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!