HTML5: Practical 18


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Sử dụng HTML và Dreamweaver tạo giao diện như hình dưới đây:

http://v1study.com/public/images/article/hdj-practical5.png

Trong đó:

- Đối với trường Ngày sinh:

+ Mục chọn "Chọn ngày" đưa vào những lựa chọn từ 1 đến 31.

+ Mục chọn "Chọn tháng" đưa vào những lựa chọn từ "Tháng 1" đến "Tháng 12".

+ Đối với mục "Chọn năm": Khi người dùng kích chuột vào mục này thì dòng chữ mờ trong mục này mất đi, và năm điền vào phải nằm trong khoảng từ 1940 đến 2000.

- Đối với trường Giới tính đưa vào hai lựa chọn: Nam và Nữ.

- Đối với trường Làm thế nào bạn biết chúng tôi? đưa vào những lựa chọn sau:

  • Website khác
  • Báo/Tạp chí
  • Bàn bè
  • Công cụ tìm kiếm
  • Chương trình truyền hình
  • Khác.

* Địa chỉ Email không được phép thiếu ký tự @ và ký tự dấu chấm tại tên miền.

* Mật khẩu nhập vào phải chuyển thành ký tự "|" và phải có ít nhất 6 ký tự, nhiều nhất 20 ký tự.

* Khi người sử dụng kích chuột vào trường Họ thì dòng chữ mờ trong trường này mất đi.

* Khi kích vào mục "Năm sinh" của trường Ngày sinh thì dòng chữ mờ trong trường này mất đi.

* Khi người sử dụng kích nút Điền lại thông tin thì mọi trường sẽ được xóa trắng.

* Nếu kích nút Đăng ký:

- Tất cả những trường có dấu * đều không được để trống. Nếu trường nào trống thì hãy đưa ra một hộp thoại thích hợp để nhắc người dùng.

- Đối với trường Ngày sinh: Bắt buộc phải chọn cũng như điền cả ngày, tháng và năm sinh.

- Nếu dữ liệu nhập vào trong trường Email đăng nhập không hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Địa chỉ Email của bạn không đúng, vui lòng kiểm tra lại!" và select trường này.

- Nếu Email đăng nhập và Nhập lại email không trùng khớp thì đưa ra thông báo: "Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ Email!" và select nó.

- Nếu dữ liệu tại trường Nhập mật khẩu không hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Mật khẩu bạn nhập không đúng quy định, vui lòng kiểm tra lại!" và select trường này.

- Nếu Nhập mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không trùng khớp thì đưa ra thông báo: "Vui lòng kiểm tra lại mật khẩu!" và bôi đen trường Xác nhận mật khẩu.

- Nếu tất cả các thông tin đã hợp lệ thì đưa ra thông báo: "Những thông tin bạn nhập đã hoàn chỉnh, nhấn OK để tiếp tục, xin cảm ơn".

» Tiếp: Test theory HTML5-CSS3-JavaScript
« Trước: Practical 17
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!