HTML5: <center>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thẻ <center> dùng để đặt các thành phần nằm trong nó ra chính giữa.

Thẻ này không còn nằm trong chuẩn web nữa, mặc dù nó vẫn còn được hỗ trợ bởi một số trình duyệt, nhưng nó đang trong quá trình bị xóa. Do đó, không nên dùng thẻ này trong các dự án mới của bạn. Có thể sử dụng thuộc tính CSS text-align hoặc margin để thay thế.

Ví dụ:

<center>Nội dung</center>

» Tiếp: <cite>
« Trước: <caption>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!