HTML5: <section>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Phần tử <section> thường được dùng để đặt các phần con nằm trong những phần lớn như header, article, aside, footer, ...

<section> thuộc nhóm phần tử Cấu trúc/Ngữ nghĩa.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<header>

<section>Chứa Logo</section>

<section>Chứa Banner</section>

</header>

</body>

</html>

» Tiếp: <svg>
« Trước: <progress>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!