HTML5: email

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu email cho phép bạn nhập một địa chỉ email bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Trình duyệt Safari chạy trên điện thoại iPhone thể hiện rõ kiểu email thông qua kiểu thể hiện của bàn phím (có ký hiệu @ và tùy chọn .com ở bàn phím).

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
E-mail *: <input type="email" name="email" required><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: month
« Trước: datetime-local
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!