HTML5: email


Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiểu email cho phép bạn nhập một địa chỉ email bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Trình duyệt Safari chạy trên điện thoại iPhone thể hiện rõ kiểu email thông qua kiểu thể hiện của bàn phím (có ký hiệu @ và tùy chọn .com ở bàn phím).

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
E-mail *: <input type="email" name="email" required><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Next: HTML5: month
« Prev: HTML5: datetime-local
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:
Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
<76K/month for all. Đăng ký Hội viên
Copied !!!