HTML5: color


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên

Kiểu color cho phép bạn chọn một màu sắc nào đó mà bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Hãy chọn một màu bạn yêu thích: <input type="color" name="color">

</form>

</body>

</html>

 
 

 

» Tiếp: date
« Trước: Mã HTML các ký tự đặc biệt
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!