HTML5: color

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu color cho phép bạn chọn một màu sắc nào đó mà bạn muốn.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Hãy chọn một màu bạn yêu thích: <input type="color" name="color">

</form>

</body>

</html>

 
 

 

» Tiếp: date
« Trước: Mã HTML các ký tự đặc biệt
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!