HTML5: <keygen>

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Phần tử <keygen> đưa ra một hình thức bảo mật để xác thực người dùng, theo đó <keygen> sẽ tạo ra hai mã bảo mật, một mã private và một mã public. Mã private được lưu trữ cục bộ trên máy tính của người dùng, mã public được lưu trên máy server nơi sẽ nhận dữ liệu của form. Mã public sẽ sẽ được dùng để xác nhận máy trạm nhằm mục đích xác thực người dùng trong tương lai.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, FireFox, Opera và Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

Tên đăng nhập: <input name="tendangnhap">

Cấp độ bảo mật: <keygen name="mabaomat">

<input type="submit" value="Gửi">

</form>

</body>

</html>

» Tiếp: <main>
« Trước: <header>
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!