HTML5: formnovalidate

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Thuộc tính formnovalidate của phần tử <input> có tác dụng tương tự thuộc tính novalidate của phần tử <form>, khi áp dụng nó cũng mang nghĩa là không cần phải xác nhận tính hợp lệ đối với dữ liệu của form trước khi gửi.

Thuộc tính formnovalidate sẽ thay thế cho thuộc tính novalidate của phần tử <form>.

Lưu ý: Thuộc tính formnovalidate áp dụng cho phần tử <input> có kiểu "submit".

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, IE, FireFox và Opera.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

</head>

<body>

<form>

E-mail: <input type="email" name="email"><br>

<input type="submit" value="Submit1"><br>

<input type="submit" formnovalidate value="Submit2">

</form>

<p>Nếu bạn điền vào trường 'E-mail' một email không đúng định dạng thì khi nhấn nút 'Submit1' bạn sẽ không submit được form, nhưng nếu bạn nhấn nút 'Submit2' thì bạn vẫn submit được form.</p>

</body>

</html>

» Tiếp: formtarget
« Trước: formmethod
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!