HTML5: search


Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Kiểu search áp dụng cho các trường tìm kiếm (tương tự như kiểu text).

Trình duyệt hỗ trợ:

Chrome Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Tìm kiếm trên Google: <input type="search" name="search"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Next: HTML5: tel
« Prev: HTML5: range
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Copied !!!