HTML5: search

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

Kiểu search áp dụng cho các trường tìm kiếm (tương tự như kiểu text).

Trình duyệt hỗ trợ:

Chrome Safari.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form>
Tìm kiếm trên Google: <input type="search" name="search"><br><br>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>


 

 

» Tiếp: tel
« Trước: range
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!